ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ SFIs

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ SFIs

ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19

สรุปโครงการการให้สินเชื่อและการค้ำประกันของ SFIs

สรุปโครงการให้สินเชื่อแก้ลูกหนี้
รายย่อย และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

มาตรการด้านการเงิน

4 มาตรการ ช่วยลูกค้า ธอส.ทั่วประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75%ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่

มาตรการกรุงไทยช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤต

ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากผลกระทบ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีจากโควิด -19

พักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564

ทั้งลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

ออกมาตรการพักชำระเงินต้น/อัตรากำไร ขยายระยะเวลาสินเชื่อ

ยกเว้นค่าชดเชย (เบี้ยปรับ) ช่วยเหลือวงเงินเพิ่มเติม* สำหรับลูกค้าและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)