ข่าวสมาคม

2 กันยายน 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ กับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และพลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขานุการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และนายอำนวย ศรีพูนสุข อุปนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยจัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐเกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย