ข่าวสมาคม

8 มกราคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์  รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารูปแบบเครื่องหมายสมาคมที่ปรับปรุงใหม่ให้มีความทันสมัยและแสดงถึงความร่วมมือของสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมทั้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ โครงการตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ของธนาคารออมสิน  โครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า”  ของ EXIM Bank และการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของ SME Bank รวมทั้งการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs โครงการ PGS8 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย