ข่าวสมาคม

2 กันยายน 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณากำหนดให้นำเครื่องหมายของสมาคมที่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ ให้มีความทันสมัย แสดงถึงความร่วมมือของสถาบันการเงินของรัฐ และมีตรานกวายุภักษ์สีทองที่แสดงถึงความเป็นสถาบันการเงินของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีความมั่นคง โดยให้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกเพื่อขอให้จัดสรรโควตาสำหรับผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐ ได้เข้ารับการอบรมในแต่ละปีด้วย การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอัญชัน-สุพรรณิการ์ ชั้น 24 อาคารเอ็กซิม