ข่าวสมาคม

15 กันยายน 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ " ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด สมาคมธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ " ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานภาครัฐผู้ใช้บริการอีก 5 แห่ง โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐอย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยทั้ง 9 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง รวมไปถึงสนับสนุนให้หน่วยงานผู้ใช้บริการสามารถนำแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางไปใช้ในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจะสนับสนุนให้สถาบันการเงินสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการเป็น Identity Provider หรือผู้ทำหน้าที่สำคัญในการพิสูจน์ยืนยันตัวตน และเป็นผู้รับลงทะเบียนยืนยันการพิสูจน์ตัวตนให้กับผู้ที่จะขอใช้ข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องจามจุรี 1-2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ