ข่าวสมาคม

8 กรกฎาคม 2563

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2563 และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง พร้อมนี้สมาคมฯ ได้มีการแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (วาระที่ 2) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายวิทัย รัตนากร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของสมาคมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 พร้อมทั้งอนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับ/รายจ่ายของสมาคม ปี 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายของสมาคม และพิจารณาผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินการในครึ่งปีแรกของปี 2563 นี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมครั้งที่ 2/2563 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้  จัดขึ้นที่ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่