ข่าวสมาคม

20 กรกฎาคม 2563

สถาบันการเงินของรัฐเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการรับ - ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการรับ - ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนในคดีอาญาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ เข้าร่วมโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมมีความประสงค์จะสืบหาทรัพย์สินของบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันในคดีอาญาที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล โดยให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากและอายัดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาตามหมายแจ้งคำสั่งศาลของผู้พิพากษา เพื่อบังคับเอาทรัพย์สินของผู้ประกันในคดีอาญา และนำส่งหมายดังกล่าวผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคาร   ในการนี้ ธนาคารของรัฐทั้ง 6 แห่ง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการรับ – ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากและผลการอายัดบัญชีของผู้ประกันในคดีอาญาให้แก่ศาลผ่านสำนักงานศาลยุติธรรม ตามหมายแจ้งคำสั่งศาลของผู้พิพากษาโดยแจ้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับธนาคาร อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างองค์กร และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย