ข่าวสมาคม

31 มีนาคม 2564

ประธานสมาคมแบงก์รัฐ เปิดบรรยายพิเศษสาระสำคัญร่างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) คุณฉัตรชัย ศิริไล  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  ได้เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง “สาระสำคัญร่างกฎหมายลำดับรอง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”   ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน  ได้จัดการบรรยายดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรองและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่  1 มิถุนายน 2564  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  2 ท่าน  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สาระสำคัญร่างกฎหมายลำดับรอง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  และคุณวริศรา มั่นสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”   ทั้งนี้  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เชิญผู้บริหารและพนักงานของสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง รวมจำนวนกว่า 100 ท่าน  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบ Telepresence ให้กับผู้บริหารและพนักงานของสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อีกกว่า 150 ท่าน ได้รับฟังการบรรยายพร้อมกันอีกด้วย  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐโดยการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  และออนไลน์ผ่านระบบ Telepresence และช่องทาง Facebook Live ห้อง GHB Info Supermarket  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์