ข่าวสมาคม

2 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ครั้งที่ 5/2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม

โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (บริษัท NDID) ที่สมาคมได้รับการจัดสรรหุ้นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อนำไปจัดสรรให้สถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิกถือหุ้นต่อไป ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการสมาคมมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินของรัฐที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท NDID ระยะเวลา 2 ปี

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564