ข่าวสมาคม

6 ตุลาคม 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ความร่วมมือดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม

          นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(สงร.) ในฐานะผู้แทนนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

          เนื่องในโอกาสที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิก มีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ ดำเนินงาน "Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม" กระทรวงสาธารณสุข หมายเลข 0-2792-2333 เพื่อให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลสำหรับประชาชนที่อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคจากการของฉีดวัคซีน การแสดงผลตรวจห้องปฏิบัติการโควิด ใบรับรองฉีดวัคซีน และการใช้หมอพร้อมสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961