ข่าวสมาคม

3 พฤศจิกายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ครั้งที่ 6/2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) หรือ  Government Financial Institutions Association (GFA) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 6 /2564 โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ อาทิ  พิจารณาแผนโครงการและงบประมาณประจำปี 2565 เช่น  โครงการยกระดับความรู้บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรของสถาบันการเงินสมาชิกโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมโครงการ RUN for GFA เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การขยายเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ  ซึ่งกำหนดให้ธนาคารสมาชิกยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเดิมโครงการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  ขยายเป็นวันที่ 31ธันวาคม 2565 รวมทั้งพิจารณาเพิ่มชมรมภายใต้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจและกฎเกณฑ์การกำกับดูแล

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564