ข่าวสมาคม

5 พฤษภาคม 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมซึ่งมีวาระสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนกรมธุรกิจพลังงานในการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในการจัดทำระบบงานรองรับการดำเนินโครงการ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงมาตรการ และการเตรียมการตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ใน 2 เรื่อง ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการกำกับดูแล (Regulatory Data Transformation : RDT) และการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินสมาชิกผ่านอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของสมาคม ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)