ข่าวสมาคม

7 กันยายน 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ระยะยาว 3 ปี (2566-2568)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญและได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมที่จะดำเนินการใน 3  ปีข้างหน้า (2566-2568) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสถาบันการเงินสมาชิก และจะได้นำไปกำหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

 


 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961 และ www.gfa.or.th