ข่าวสมาคม

25 ตุลาคม 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานของสมาคมในตำแหน่งเหรัญญิกสมาคม และพนักงานบริหารทั่วไป

      สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ มีความประสงค์จะรับค์รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานของสมาคมในตำแหน่งเหรัญญิกสมาคม และพนักงานบริหารทั่วไป  มีรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครงานตามประกาศรับสมัครงานของสมาคม 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

โทร. 0 2202 1868 และ 0 2202 1961

Email: GFA-official@hotmail.com