ข่าวสมาคม

5 มกราคม 2566

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ลงนามร่วมกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็นผู้แทนสมาคม ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงาน และสถาบันการเงิน 11 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามและเป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมบูรณาการและประสานความร่วมมือตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ