ข่าวสมาคม

17 มีนาคม 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

วันนี้ (17 มี.ค. 64) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม ที่จะครบวาระในวันที่ 16 เมษายน 2564  ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นประธานกรรมการสมาคมฯ ต่ออีก 1 วาระ  โดยมีคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานกรรมการสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2563 การจัดทำเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมฯ และสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ คุณฉัตรชัย และคณะกรรมการสมาคมฯ ยังได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่