ข่าวทั่วไป

13 สิงหาคม 2564

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม

ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๔

     เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๔

เอกสารดาวน์โหลดที่นี่ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยกู้ในกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้

                                      : แบบคำขอรับการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564

 

คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้
ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๔
กรมการค้าภายใน