ข่าวสมาคม

30 กรกฎาคม 2564

4 สิงหาคม นี้ แบงก์รัฐ พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคม ผ่านระบบพร้อมเพย์ ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้หารือกับธนาคารสมาชิก ถึงการเตรียมความพร้อมในการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้ง 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ กว่า 2.87 ล้านราย โดยผู้ได้รับสิทธิต้องทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อรับโอนเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ 

          โดยสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการด้านเงินฝากจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่งที่ผู้ประกันตนมีบัญชีเงินฝากอยู่แล้วได้กับทุกธนาคาร   ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค. โดย

           -    สปส. จะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินโอนดังกล่าวกว่า 2.87 ล้านราย 
          -    สำหรับใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา สปส. จะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรการ 33 ที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม สามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 

         1. กรณีที่ผู้ประกันตนได้ทำการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนใหม่ 

         2. สำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หรือ ลงทะเบียนไว้เดิมด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเพย์จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือมาเป็นหมายเลขบัตรประชาชนด้วยตนเองได้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking, เครื่อง ATM  และ ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 

         กรณีที่ผู้ประกันตนจำเป็นต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ธนาคารแต่ละแห่งได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โควิด-19  อย่างมีประสิทธิภาพ 
         หากมีข้อสงสัยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามผ่าน Call Center ของธนาคารที่ใช้บริการอยู่ และผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
โทร. 0-2202-1868 และ 0-2202-1961 และ www.gfa.or.th 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โทร. 0-2645-9000 และ www.ghbank.co.th
ธนาคารออมสิน 
โทร. 1115  และ www.gsb.or.th
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
โทร. 0-2555-0555 และ www.baac.or.th
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
โทร. 1302 และ www.ibank.co.th