คลิปสัมมนา

9 ธันวาคม 2564

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมมือ ธปท.- หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ
เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบกับทุกกลุ่มธุรกิจเป็นวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศที่มีผู้ประกอบการรวมกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 95% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดย SMEs ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ภาคการส่งออกที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่งแม้ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID -19 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ยังคงต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจากสถาบันการเงิน รวมถึงคำแนะนำในการฟื้นฟูธุรกิจหลังจากนี้เพื่อให้ SMEs นำไปปรับปรุงแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา นับเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID -19 ในครั้งนี้ไปได้ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสถาบันการเงินของรัฐเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และ ธปท. ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาหนี้เดิม ปรับโครงสร้างหนี้ และความสามารถในการหารายได้ 2.การเติมสภาพคล่องใหม่ให้กับผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฟื้นฟูของสถาบันการเงินของรัฐ และ 3.การให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง ดังนั้นการที่สถาบันการเงินของรัฐ เข้ามาดูแลผู้ประกอบการ SMEs ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป

สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “ธปท.-แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-17.00 น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐ ที่มาร่วมให้ข้อมูลแนะแนวทางแก้ไขปัญหา SMEs กับโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน จากธปท. รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ จากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs บสย. F.A. Center และสินเชื่อเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่ง โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEs ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประทศไทย สถาบันการเงินของรัฐ และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังการสัมมนาผ่านระบบ Zoom รวมกว่า 500 ราย โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ชมคลิปการสัมมนา               ธปท. - แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID - 19

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เอกสารประกอบการสัมมนา

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961