ข่าวสมาชิก

17 พฤษภาคม 2564

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุดของ บสย.)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุด)


เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บสย. (ผู้บริหารสูงสุด)

2. ใบสมัคร 

3. แบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย. ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. แบบยืนยันข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย. อ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 13/2562

5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการยื่นใบสมัครงานแทนผู้สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บสย.

6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บสย. 

7. Checklist เอกสารประกอบการสมัคร 

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
______________________________ 

แหล่งข่าว: https://www.tcg.or.th/career/md_detail.php