ข่าวสมาชิก

1 เมษายน 2564

บอร์ด บสย. แต่งตั้ง “วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์” รักษาการผู้จัดการทั่วไป

คณะกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบแต่งตั้ง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

ตำแหน่งปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการทั่วไป และ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน
การศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน
1 เม.ย. 2564 รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย.
ธ.ค.2563 – มี.ค.2564 รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย.
มี.ค. - พ.ย.2563 รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน บสย.
พ.ศ.2559 – 2563 กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
พ.ศ.2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2554 - 2557 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552 – 2554 ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2548 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 – 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 – 2559 กรรมการอิสระ กรรมการควบคุมภายในและปฏิบติตามกฎหมาย กรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

 

แหล่งข่าว: https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=5464