ข่าวสมาคม

8 มิถุนายน 2566

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมครั้งที่ 3/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ สงร. เลขที่ 9/2566

คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของคุณวิทัยในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยที่ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถของสถาบันการเงินของรัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารสภาพคล่อง การพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังให้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐคนใหม่ ทดแทนคนเดิมที่ลาออก มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอกาสนี้ ได้มอบเงินบริจาคแก่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก โดยมี Mr. Peter Grady, Senior Protection Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองอาวุโส UNHCR เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมมีรอซ 1 โรงแรม อัล มีรอซ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566