ข่าวสมาคม

2 กุมภาพันธ์ 2566

ธอส. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ (2 ก.พ.2566) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และในฐานะประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) จัดงานสัมมนาเรื่อง “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และยังได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถานำหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสถาบันการเงินของรัฐ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตของ ธอส. ซึ่งมีผลประจักษ์จากการได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประเภทหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 6 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 โดยในปีล่าสุด 2565 ธอส. ได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน 99.92 คะแนน ซึ่งถือเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ธนาคารได้รับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมินเมื่อปี 2557 จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 แห่ง และการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร รับทราบและเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และยังถือเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง และร่วมกันขับเคลื่อนจนนำไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป    

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนามีตัวแทน ทั้งจากสถาบันการเงินของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง โดยจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ และถ่ายทอดสดให้ผู้ที่สนใจรับชมผ่านทาง Facebook สำนักข่าวไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถาบันการเงินสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

 

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
โทร. 0-2202-1868 และ 0-2202-1961