มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ความหมาย

พัก

พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือเงินงวดผ่อนชำระ

ลด

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือลดเงินงวดผ่อนชำระ

ขยาย

ขยายระยะเวลากู้

เติม

ให้สินเชื่อเพิ่มเติม/สินเชื่อใหม่