มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขยาย + เติม

1

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ (Non-NPLs)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR  
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) คิดดอกเบี้ย MRR-0.25% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ 100,000 บาทแรก วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท 
โดยธนาคารจะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก 
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR 
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) คิดดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท 
โดยธนาคารจะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

หมายเหตุ MRR = 6.50 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

2

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ค้างชำระ (NPLs)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-1% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MLR-0.5% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.50 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระรายเดือน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) โดยอัตโนมัติ
สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไป


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน (Loan Payment Holiday สำหรับ SMEs เกษตร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยอัตโนมัติ
สำหรับลูกหนี้นิติบุคคล/บุคคล ที่ใช้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs
เพิ่มเติม : ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ได้รับชำระ (Cash Back)


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
- พักชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
- ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐ ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555เติม

1

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs วงเงิน 45,000 ล้านบาท (Soft Loan) (สำหรับ SMEs เกษตร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ไม่เกิน 2 ปี สำหรับ SMEs มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และคำนิยาม SMEs เป็นไปตามคำนิยามของแต่ละสถาบันการเงิน


อ่านรายละเอียด

2

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (สำหรับเกษตรกรรายย่อย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยอัตราผ่อนปรน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน


อ่านรายละเอียด
1593
0 2555 0555
https://www.baac.or.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัก

มาตรการที่ 1 พักต้น 3 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

1

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่เป็น NPL ไม่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ วงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท/หลักประกัน
- ระยะเวลาดำเนินการ 27 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 5 พักต้น + ดอก 4 เดือน และจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

2

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน
- สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท และวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมาย
- ระยะเวลาดำเนินการ 13 - 30 เมษายน 2563


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 8 พักต้น+ ดอกเบี้ย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาพักชำระของมาตรการเดิม สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 1 ,2, 3, 4 และ 6

3

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระหนี้ตามมาตรการเดิม
- สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ ธอส. ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้า "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"" โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 28 กันยายน 2563"


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ต.ค. 63

4

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ต.ค. 63

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการ 5 และสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563
- ระยะเวลาความช่วยเหลือ
กรณีที่ 1 ลูกค้าสถานะปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ถึง 31 ตุลาคม 2563
กรณีที่ 2 ลูกค้าสถานะเป็น NPL ให้เข้าร่วมมาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ พักชำระหนี้ตามมาตรการที่ 8.5 เพื่อพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วย


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

มาตรการที่ 2 พักต้น 12 เดือน + ขยายเวลา 10 ปี

1

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี และขยายระยะเวลาการกู้หลังครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นได้อีกไม่เกิน 10 ปี
- สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ (ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในขั้นตอนกฎหมาย)
- ระยะเวลาดำเนินการ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563


อ่านรายละเอียด

พัก + ลด

มาตรการ พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง

1

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 - พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน
 - สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติ หรือเป็น NPL  หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ (สำหรับกลุ่มไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อย ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง)
 - ระยะเวลาดำเนินการ 6 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 3 พักต้น 6 เดือน + ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี

2

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ (ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในขั้นตอนกฎหมาย)
- ระยะเวลาดำเนินการ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ ธอส. ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้า "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"" โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 บาท"


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 4 ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90%ต่อปี นาน 6 เดือน สำหรับกลุ่มสถานะดอกเบี้ยผิดนัดชำระ /สถานะกฎหมาย

3

ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90%ต่อปีจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
- สำหรับลูกค้าที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในขั้นตอนกฎหมาย
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 - 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ ธอส. ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้า "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"" โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 บาท"


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 6 พักต้น 4 เดิอน + ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

4

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน
- สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยในงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล ที่มีสถานะปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้
- ระยะเวลาดำเนินการ : 13 - 30 เมษายน 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 20 - 30 เมษายน 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี


อ่านรายละเอียด

ลด

มาตรการ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีน

1

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

 - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01%ต่อปี
 - สำหรับลูกค้าที่รายได้ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีสถานะบัญชีปกติ
(สำหรับกลุ่มไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวชาวจีน หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง)
 - ระยะเวลาดำเนินการ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี


อ่านรายละเอียด

เติม

โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

1

โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้กู้ 
เป็นบุคคลในครอบครัวของกลุ่มผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

วงเงินให้กู้
- สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปีที่ 1 - ปีที่ 2 คงที่ = 1.99% ต่อปี
กรอบวงเงินโครงการ : 30,000 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ
- 1 มิถุนายน 2563 - 30 ธันวาคม 2563   
(สงวนสิทธิ์สิ้นสุดโครงการก่อน หากสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

พัก

1

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด ระยะที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 30 - 90 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์
กลุ่มที่ 2 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์
ระยะเวลา : ชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่สรุปรอบบัญชี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
(3 วันทำการ) - 31 ตุลาคม 2563 แล้วแต่กรณี


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่เข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี
มาตรการ : 1) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
2) ชะลอการชำระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ค่าจัดการ และค่าบริการอื่นๆ
ระยะเวลา : 16 เมษายน -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

ลด

1

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด (Reduce Minimum Payment)

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัส Covid-19
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
อัตราดอกเบี้ย : บัตรเครดิต อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% บัตรกดเงินสด อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% โดยอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/รอบบัญชี
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

เติม

1

โครงการ Re-Finance บัตรเครดิต

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ โดยตอบสนองนโยบายของภาครัฐและธปท.
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs ดอกเบี้ยร้อยละ 10.5 ต่อปี
วงเงิน : ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

บริษัท Website ที่อยู่
บริษัท กรุงครีอยุธยา จำกัด http://www.krungsricard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 19 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) http://www.ktc.co.th 591 สมัชชาวณิช 2 ชั้นที่ 14 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทฑมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 123 5000
โทรสาร:
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 14 7-21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://www.aeon.co.th 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ - สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-665-0123
โทรสาร: 02-689-7007
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด http://www.americanexpress.co.th 388 อาคารเพสพี ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2273-5500
โทรสาร: 0-2273-0261
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด https://www.centralcard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 20 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด http://www.tescolotusvisacard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท Website ที่อยู่

ธนาคารออมสิน

เติม

1

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก
อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี แก่ สธค. เพื่อคิดดอกเบี้ยแก่ประชาชนอัตราดอกเบี้ย 0.125 ต่อเดือน


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน)

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้มีรายได้ประจำ/บุคคลในครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน - ผู้ประกอบการรายย่อย/อาชีพอิสระ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ราย
         - ผู้มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 2563


อ่านรายละเอียด

ลูกค้าที่มีสินเชื่อเช่าซื้อ/ลิสซิ่งกับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
AEON 0-2665-0123 https://www.aeon.co.th @aeonth /AEONTSContact/
BMW Leasing 0-2305-8999 https://www.bmw.co.th
F&E กสิกรไทย 02-290-2951- 6 https://www.Kasikornfactoryequipment. com @kbanklive /KBankLive kf.info@kasikornfact ory-equipment.com
HONDA Leasing 0-2736-4288 https://www.hondaleasing.co.th hltc_callcenter @honda.th.com
KK 0-2680-3333 https://www.kiatnakin.co.th
MERCEDES BENZ Leasing 0-2614-8888 https://www.mercedes-benzleasing. co.th
NISSAN Leasing 0-2207-4000 https://www.nissan.co.th
S N N Leasing 034-109-200 https://www.snnleasing.com @snnleasing /snnleasing2544
SCB 0-2544-1111 https://www.scb.co.th @scb_thailand /scb.thailand customer_service @scb.co.th
TBANK 0-2217-8000 @thanachart_cms /Thanachartbank
TISCO 0-2633-6000 https://www.tisco.co.th
TOYOTA Leasing 0-2634-6400 https://www.tlt.co.th @toyotaleasing /ToyotaLeasingThailand
กรุงไทย ออโตŒลีส 0-2902-9555
0-2902-9524-29
0-2902-9531-38
https://www.kta.co.th
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
คลังเศรษฐการ 0-2274-0111 https://www.klangsetagarn.com
ชยภาค 0-2310-7000 https://www.tkw03.thespi.com
ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง 0-2637-5444 https://www.scal.co.th
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโตŒ 0-2673-9111-8
0-2673-9127
ตรีเพชร อีซูซุลิสซิ่ง 0-2792-2000 https://www.isuzuleasing.com
ตะวันออกพาณิชย ลีสซิ่ง 0-2641-5252 https://www.ecl.co.th
บัตรกรุงไทย 02-123-5000 https://www.ktc.co.th @ktc_card @ktc_card /ktcrealprivilege cservice@ktc.co.th
บารเกน พŒอยท 02-0400888 /BargainPointCoLtd @bargainpoint.co.th
พรประเสริฐ โมโตลิส 042-615-116
พระนคร ยนตรการ 0-2561-4610
พิธานยูไนเต็ด 0-2318-4058
มิตรสิบ ลิสซิ่ง 02-743-8787 https://www.mitsibleasing.com
ยันม‹าร แคบปตอล 1638 https://www.yanmarcapital.co.th /YanmarThailand /YanmarThailand Fanclub
ราชธานีลิสซิ่ง 0-2440-0844 https://www.ratchthani.com
ลีสซิ่ง กสิกรไทย 0-2696-9999 https://www.kasikornleasing.com
ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) 0-2626-8100 https://www.icbcleasing.com
ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น 1652 https://www.meebaanmeerod.com /srisawadpower
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง 0-2833-3555 https://www.siamkubota.co.th
อยุธยา แคปปตอล ออโตŒ ลีส 0-2627-6010
0-2627-6060
https://www.krungsriauto.com
อะมานะฮ ลิสซิ่ง 0-2030-6456 https://www.amanah.co.th
เงินติดล้อ 088-088-0880 @Tidlor /ngerntidlor
เมโทรโพลิส ลีสซิ่ง 0-2642-5031-40 0-2248-7971 0-2642-5317 0-2248-8280
เอสจีเอฟ แคปปตอล 02-232-1789 https://www.sgfcap.com @sgfcapital /sgfcapital10400
เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง 0-2679-6241-3 https://www.ask.co.th @askconnect /ask.shb info@ask.co.th
โอริโค‹ ออโตŒ ลีสซิ่ง 02-502-0241 https://www.oalt.co.th @oalt /Orico-Auto-Leasing- Thailand-Ltd- 973095999425040/ info@oalt.co.th
ไมโครลิสซิ่ง 034-109-200 https://www.microleasing.co.th @microleasing /Microleasing Contact@microleasin gplc.com
ไอร‹า ลีสซิ่ง 02-117-5800 https://www.airaleasing.co.th /airaleasing info@airaleasing.co.th
ไอลิส อินโนเวชั่น 02-117-4645 https://www.ilease.co.th @ILease /ileaseinnovation care@iLease.co.th
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
กรุงเทพแกรนด แปซิฟคลีส 02- 6796262
02-0300999
https://www.ask.co.th /bgplthailand
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
ซานี่ ลีสซิ่ง 082-093-7784
084-985-9442
096-205-3627
@sanyleasing
ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอรวิส 02-252-9511 ต่‹อ 5235
5230
5241
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 02-638-0900 https://www.tiscotokyoleasing. co.th/ @opttl
นครหลวง แคปปตอล 02-000-7888 https://www.ncap.co.th
บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส 02-163-6400
02-033-4488
https://www.th.lf.mufg.jp
บีเอสแอล ลีสซิ่ง 02-670-4700 https://www.bsl.co.th/
ภัทรลิสซิ่ง 02-290-7575 กด 513 https://www.pl.co.th MKT@PL.CO.TH
อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง 061-454-6556
ฮิตาชิแคปปตอล 080-782-2043
095-952-0909
095-787-9199
เอ็มยูแอล (ประเทศไทย) 02-163-6404
02-163-6405
เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง 02-6777400 ต่อ 109 Covid19@smfl.co. th
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท กสิกรไทย 02-290-2900
02-290-2902
02-290-2910
@KBank Live
ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง 02-792-4500 https://www.orix.co.th/
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เติม

1

สินเชื่อใหม่ (Soft Loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี สามารถขอสินเชื่อใหม่ในวงเงินไม่เกิน 20%ของยอดหนี้คงค้าง
จ่ายดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปีฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ระยะเวลาการยื่นคำขอตั้งแต่ 23 เม.ย. 63 - 22 ต.ค. 63


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามพระราชกำหนด “การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัก

มาตรการที่ 7 พักต้น+ ดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

1

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
- สำหรับลูกค้า SMEs ผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
(Pre Finance) ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ลงทะเบียน 27 เม.ย.-30 พ.ค. 63


อ่านรายละเอียด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

เติม

1

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท


อ่านรายละเอียด