มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขยาย + เติม

1

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ (Non-NPLs)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

2

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ค้างชำระ (NPLs)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-1% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-0.5% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ((Working Capital) วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระรายเดือน)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) โดยอัตโนมัติ
สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร บุคคล
ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์


อ่านรายละเอียด

2

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และบุคคล ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้


อ่านรายละเอียด

3

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ได้แก่
ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร ที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส.
ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้


อ่านรายละเอียด

4

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ ลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่พักชำระดอกเบี้ย


อ่านรายละเอียด

5

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ย ไม่เป็นสัญญาที่ได้รับสิทธิเข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งระบบที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการอยู่
รวมถึงไม่เป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น


อ่านรายละเอียด

6

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน (Loan Payment Holiday สำหรับ SMEs เกษตร)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.63) โดยอัตโนมัติ
สำหรับลูกหนี้นิติบุคคล/บุคคล ที่ใช้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs
เพิ่มเติม : ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ได้รับชำระ (Cash Back)


อ่านรายละเอียด

7

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งระบบ

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
- พักชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
- ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐ ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555ลด

1

โครงการชำระดีมีคืน/ โครงการลดภาระหนี้

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ ได้ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพบปะเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้แก่ ลูกค้าเกษตรกร และบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกเว้น ลูกค้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และองค์กร
กรอบวงเงินงบประมาณคืนดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จนถึงวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2564
เว้นแต่กรณีวงเงินงบประมาณหมดลงก่อนวันสิ้นสุดโครงการ ให้สามารถยุติโครงการได้


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs วงเงิน 45,000 ล้านบาท (Soft Loan)
ระยะที่ 2 (สำหรับ SMEs เกษตร)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ไม่เกิน 2 ปี สำหรับ SMEs มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และคำนิยาม SMEs เป็นไปตามคำนิยามของแต่ละสถาบันการเงิน


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โคกหนองนาโมเดล เกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ วนเกษตร เกษตรเชิงท่องเที่ยว เกษตรธรรมชาติ เป็นต้น
เพื่อการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ เช่น รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย หรือซื้อขายแบบออนไลน์ เป็นต้น
อาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มาก เช่น ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ทำขนมขาย ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ นวดแผนโบราณ เป็นต้น

วงเงิน (Loan to value) สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี
- เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (*MRR ตามประกาศ ธ.ก.ส. )


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะ Smart Farmer เช่น การทำเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล โรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตร เช่น การให้บริการโดรนรับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช การให้บริการพื้นที่หรือสื่อกลางผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือบริการ เช่น ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisor) ผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) ร้านขายของชำ ร้านสปา เป็นต้น

วงเงิน (Loan to value)
- ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน : ไม่เกินร้อยละ 60 ของรายได้ส่วนเหลือเพื่อขาย
- ค่าลงทุน : ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุน (โดยท่านต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าลงทุนทั้งหมด)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน : ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้
- ค่าใช้ลงทุน : ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ และให้สามารถปลอดการชำระต้นเงินได้ไม่เกิน 1 ปี
แต่ไม่ปลอดชำระดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
1. กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เดือนที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR
2. กรณีเพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 – 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (*MRR ตามประกาศ ธ.ก.ส. )


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (jump start)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 เช่น ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ารับจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
กรณีให้กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จเกินกว่า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ตามชั้นลูกค้า


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการ/สถาบัน

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องชั่วคราวแก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (สำหรับเกษตรกรรายย่อย)

เกษตรกรและ SMEs เกษตร

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวแก่เกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
- เพื่อป้องกันการพึ่งพาสินเชื่อหนี้นอกระบบหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบในอัตราที่เหมาะสมได้
- เพื่อเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

การกำหนดวงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
ทั้งนี้ ให้ปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรก นับแต่วันกู้


อ่านรายละเอียด

7

โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs ที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
-อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 3% ต่อปี
-วงเงินต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท
-วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555


อ่านรายละเอียด
1593
0 2555 0555
https://www.baac.or.th