มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ขยาย

1

มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำระหนี้

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อระยะยาว สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
และเพิ่มสัดส่วนการเบิกเงินกู้ เป็นไม่เกิน 95% ของมูลค่า L/C,
D L/C, Invoice, D Invoice
และไม่เกิน 85% ของมูลค่า P/O, Contract, D P/O, D Contract มาเบิกกู้ได้
รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ย และอัตรารับซื้อลดเอกสารส่งออกลงจากเดิม 0.125% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

ขยาย + เติม

1

มาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการหลังสถานการณ์ COVID-19

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 1.1 ลูกค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือคงเดิม (Normal)
- ให้สินเชื่อเพิ่ม 20% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 20 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O, Contact สูงสุด 2 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
กลุ่มที่ 1.2 ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงหรือเท่ากับ 20% (Normal)
- Repack เต็มจำนวนของภาระตั๋วที่เหลืออยู่
- ให้สินเชื่อเพิ่ม 10% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O , Contact สูงสุด 2 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มที่ 2 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
- Repack Cover ภาระหนี้ที่เหลือได้ทั้งหมด
- Repack ตั๋วสัญญาใช้เงินเท่าที่มีคำสั่งซื้อ และในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี
- กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กลุ่มที่ 3 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงสูง (High)
- Repack ตั๋วสัญญาใช้เงิน เท่าที่มีคำสั่งซื้อและในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี
- กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการ ธสน. ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อระยะยาว / สินเชื่อหมุนเวียน สูงสุด 6 เดือน
โดยสินเชื่อหมุนเวียนให้ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ
โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

กรอบการดำเนินงานภายใต้มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing)

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยลูกหนี้ธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่สามารถตีโอนชำระหนี้ได้และมีศักยภาพ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินชั่วคราว หรือ มีโอกาสกลับมาดำเนินธุรกิจในอนาคต

รวมทั้งไม่ถูกกดราคาทรัพย์สิน (Fire Sale) และมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์คืนได้ โดยราคาทรัพย์สินที่จะซื้อคืน ต้องไม่สูงกว่าผลรวมของ ต้นทุนรับโอน รวมกับ Carrying Cost 1.00% ต่อปี (ของราคาที่รับโอน) และค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินตามจริง (ในระยะเวลาซื้อคืนไม่เกิน 5 ปี) โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ต้องนำเงินค่าเช่าที่ได้รับชำระในระหว่างสัญญาเช่า จากผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน มาหักจากราคาขายทรัพย์สินคืน

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2566


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการเยียวยาธุรกิจไทยในเมียนมา

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในเมียนมา
โดยการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาว
• พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน เงินต้นที่พักชำระในระยะเวลา 12 เดือน ให้สามารถนำไปชำระในงวดสุดท้ายของวงเงินกู้ระยะยาวได้
• ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของ ธสน. ให้มีระยะเวลาเงินต้นที่ได้รับการพักชำระรวมทุกมาตรการไม่เกิน 18 เดือน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
• พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 180 วัน
• ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของ ธสน. ให้คงการต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อรวมทุกมาตรการไม่เกิน 360 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.- 30 ก.ย. 2564


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าพื้นที่สีแดง (ทุกอุตสาหกรรม) : พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อระยะยาว / สินเชื่อหมุนเวียน
สูงสุด 6 เดือน โดยสินเชื่อหมุนเวียนให้ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ
โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม

ลูกค้าพื้นที่สีส้ม และพื้นที่สีเหลือง (ทุกอุตสาหกรรม) : พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อ
ระยะยาว / สินเชื่อหมุนเวียน สูงสุด 3 เดือน โดยสินเชื่อหมุนเวียนให้ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน
เกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 270 วัน และไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด

พิเศษ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และผักผลไม้
ให้สามารถพักชำระดอกเบี้ย สูงสุดนาน 3 เดือน

ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการฯ ตั้งแต่ 18 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564
(หมายเหตุ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ภายใน 31 มีนาคม 2564)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ยังมีศักยภาพ เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยประคับประคองกิจการ พยุงการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว

สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30% ของยอดวงเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อราย
สำหรับลูกค้าใหม่ (ของทุกสถาบันการเงิน) ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยจะต้องไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีระยะเวลาให้กู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ในอัตรา 2.00% ต่อปี โดยรัฐบาล จะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก แทนผู้ประกอบการ

ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2564 - 25 เม.ย. 2566


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อส่งออกสุขสุด สุด (EXIM Happiest Credit)

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ในอัตรา Prime Rate -0.75% ต่อปี (ประมาณ 5% ต่อปี)
ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการสินเชื่อ CLMV อุ่นใจ

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจใน CLMV ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดกเบี้ยปีที่ 1 - 3 ในอัตรา 3.99 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม Front-end Fee: 1% ของวงเงินกู้
(สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ของ บสย. ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ Cancellation Fee, Commitment Fee, Prepayment Fee ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ)
ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.- 30 พ.ย. 2564


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อระยะยาว 7 ปี สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
- วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย พิเศษ! อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ในอัตรา 2% ต่อปี
- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

5

มาตรการ EXIM เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อระยะยาว 7 ปี สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไปวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย
- พิเศษ! อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ในอัตรา 3.99% ต่อปี ใช้หมุนเวียนในกิจการ


อ่านรายละเอียด

6

มาตรการสินเชื่อ SMEs ผ่อนปรน (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำหรับลูกค้าเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท
- วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2562 ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียนในกิจการ
- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 18 เมษายน 2563 - 30 เมษายน 2564


อ่านรายละเอียด

7

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย
- อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี


อ่านรายละเอียด
0 2617 2111 ต่อ 3510-2
https://www.exim.go.th