มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ขยาย

1

มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำระหนี้

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อระยะยาว สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
และเพิ่มสัดส่วนการเบิกเงินกู้ เป็นไม่เกิน 95% ของมูลค่า L/C,
D L/C, Invoice, D Invoice
และไม่เกิน 85% ของมูลค่า P/O, Contract, D P/O, D Contract มาเบิกกู้ได้
รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ย และอัตรารับซื้อลดเอกสารส่งออกลงจากเดิม 0.125% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

ขยาย + เติม

1

มาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการหลังสถานการณ์ COVID-19

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 1.1 ลูกค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือคงเดิม (Normal)
- ให้สินเชื่อเพิ่ม 20% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 20 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O, Contact สูงสุด 2 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
กลุ่มที่ 1.2 ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงหรือเท่ากับ 20% (Normal)
- Repack เต็มจำนวนของภาระตั๋วที่เหลืออยู่
- ให้สินเชื่อเพิ่ม 10% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
- เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O , Contact สูงสุด 2 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มที่ 2 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
- Repack Cover ภาระหนี้ที่เหลือได้ทั้งหมด
- Repack ตั๋วสัญญาใช้เงินเท่าที่มีคำสั่งซื้อ และในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี
- กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กลุ่มที่ 3 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงสูง (High)
- Repack ตั๋วสัญญาใช้เงิน เท่าที่มีคำสั่งซื้อและในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี
- กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
- วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าพื้นที่สีแดง (ทุกอุตสาหกรรม) : พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อระยะยาว / สินเชื่อหมุนเวียน
สูงสุด 6 เดือน โดยสินเชื่อหมุนเวียนให้ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ
โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม

ลูกค้าพื้นที่สีส้ม และพื้นที่สีเหลือง (ทุกอุตสาหกรรม) : พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อ
ระยะยาว / สินเชื่อหมุนเวียน สูงสุด 3 เดือน โดยสินเชื่อหมุนเวียนให้ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน
เกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 270 วัน และไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด

พิเศษ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และผักผลไม้
ให้สามารถพักชำระดอกเบี้ย สูงสุดนาน 3 เดือน

ระยะเวลาช่วยเหลือตามมาตรการฯ ตั้งแต่ 18 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564
(หมายเหตุ : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ภายใน 31 มีนาคม 2564)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสินเชื่อ SMEs ผ่อนปรน (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำหรับลูกค้าเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท
- วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2562 ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียนในกิจการ
- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 18 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2564


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สินเชื่อระยะยาว 7 ปี สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
- วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย พิเศษ! อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ในอัตรา 2% ต่อปี
- ระยะเวลาเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด
0 2617 2111 ต่อ 3510-2
https://www.exim.go.th