มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารออมสิน

พัก

1

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)

ผู้ประกอบการ SMEs

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีความประสงค์ตีโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
กลุ่มเป้าหมาย : เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่กิจการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2. เป็นลูกหนี้ของธนาคารอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
3. กรณีเป็นลูกหนี้ของธนาคารต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บัญชีสินเชื่อต้องมีสถานะ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เป็น NPLs โดยสถานะการจัดชั้นหนี้ ให้พิจารณาเป็นรายลูกหนี้และใช้สถานะของบัญชีที่เข้มที่สุด
4. เป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่นเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินและรหัสประเภทธุรกิจ ISIC ไม่เป็น Personal Consumption

สิทธิของลูกหนี้ : ให้สิทธิแรก (first right) กับลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น หลักประกันหรือบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกำหนดให้มีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินคืนได้ ภายในระยะเวลา3 ปี


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน (งวดเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
ระยะเวลา : ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ แบ่งเป็น 2 เฟส
             เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
             เฟสสอง สิงหาคม 2564


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์
และ Service Apartment และธุรกิจร้านอาหาร
เพื่อลดภาระการผ่อนชำระช่วง COVID-19

ผู้ประกอบการ SMEs

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs (ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ และ
                   Service Apartment และธุรกิจร้านอาหาร) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาด                         COVID-19 อย่างรุนแรง
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ Service Apartment
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สิ้นสุดภายใน 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลา : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการภายใน 30 สิงหาคม 2564


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (สถานะ Non-NPLs)
ระยะเวลา : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

5

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

ผู้ประกอบการ SMEs

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (สถานะ Non-NPLs)
ระยะเวลา : แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

6

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้ารายย่อย

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

7

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระยะเวลา : ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

8

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ.
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

9

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
โดยให้พักชำระเงินต้น จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs และสมัครใจเข้าร่วมมาตรการ
สามารถพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 วิธีการ คือ
1. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท
ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการและเลือกแผนชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเชัน MyMo
2. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 100 ล้านบาท
ให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
ระยะเวลายื่นแจ้งความประสงค์ : ยื่นขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

10

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด ระยะที่ 2

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 30 - 90 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์
กลุ่มที่ 2 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์
ระยะเวลา : ชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่สรุปรอบบัญชี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
(3 วันทำการ) - 31 ตุลาคม 2563 แล้วแต่กรณี


อ่านรายละเอียด

11

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่เข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี
มาตรการ : 1) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
2) ชะลอการชำระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ค่าจัดการ และค่าบริการอื่นๆ
ระยะเวลา : 16 เมษายน -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

พัก + เติม + ขยาย

1

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

ลด

1

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
(Reduce Minimum Payment)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่ได้รับผลกระทบจาก
                   ภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติไวรัส Covid-19
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
อัตราดอกเบี้ย : บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 2% โดยอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
                     ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท/รอบบัญชี


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่ออิ่มใจ

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท รวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็น Food Truck,Pop-up Store, Booth & Kiosk ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
- วงเงิน : รายละไม่เกิน 100,000 บาท
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว
- ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 31 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการ


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 13 พ.ค - 31 ธ.ค 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

3

โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ

ผู้ประกอบการ SMEs

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำมา refinance
อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีแรก คิดดอกเบี้ยเฉลี่ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ซึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ระยะเวลา : ยื่นขอกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้
(ภายใน 9 เม.ย. 2566)


อ่านรายละเอียด

4

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ในภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์
                     และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ขยายรวมถึงธุรกิจ SMEs
                     เช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย บริการขนส่งและนำเที่ยว เป็นต้น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 64


อ่านรายละเอียด

5

โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
(ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียน ธุรกิจบันเทิง ค้าส่งค้าปลีก ฯลฯ)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก
อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ร้อยละ 0.10 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 5.99 ต่อปี
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply chain
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

7

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

8

โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน ที่ทำสัญญาขายฝาก
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

9

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/
บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

10

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก
อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี แก่ สธค. เพื่อคิดดอกเบี้ยแก่ประชาชนอัตราดอกเบี้ย 0.125 ต่อเดือน


อ่านรายละเอียด

11

โครงการ Re-Finance บัตรเครดิต

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ โดยตอบสนองนโยบายของภาครัฐและธปท.
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs ดอกเบี้ยร้อยละ 10.5 ต่อปี
วงเงิน : ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

12

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Non-Bank

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

13

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CoVID-19

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

14

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย :
1 .ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

15

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan)สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป โดยธนาคารออมสิน ได้รับจัดสรรวงเงิน 3,000 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์และSFIs ได้รับจัดสรรวงเงิน 7,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท


อ่านรายละเอียด