มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารออมสิน

พัก

1

โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)

ผู้ประกอบการ SMEs

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีความประสงค์ตีโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
กลุ่มเป้าหมาย : เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่กิจการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2. เป็นลูกหนี้ของธนาคารอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
3. กรณีเป็นลูกหนี้ของธนาคารต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บัญชีสินเชื่อต้องมีสถานะ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เป็น NPLs โดยสถานะการจัดชั้นหนี้ ให้พิจารณาเป็นรายลูกหนี้และใช้สถานะของบัญชีที่เข้มที่สุด
4. เป็นลูกหนี้ที่มีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่นเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการเงินและรหัสประเภทธุรกิจ ISIC ไม่เป็น Personal Consumption

สิทธิของลูกหนี้ : ให้สิทธิแรก (first right) กับลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็น หลักประกันหรือบุคคลอื่นซึ่งลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันกำหนดให้มีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินคืนได้ ภายในระยะเวลา3 ปี


อ่านรายละเอียด

เติม

1

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้นยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 2 ปีแรก ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ระยะเวลาชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี กรณีมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
วงเงิน : สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอป MYMO ตั้งแต่ 23 มี.ค. - 30 ก.ย. 2565


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19
กลุ่มเป้าหมาย : เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้
     1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
     2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
     3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
     4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
     5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19
กลุ่มเป้าหมาย : เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้
     1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
     2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
     3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
     4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
     5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

5

โครงการสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ

ผู้ประกอบการ SMEs

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำมา refinance
อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีแรก คิดดอกเบี้ยเฉลี่ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ซึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
ระยะเวลา : ยื่นขอกู้และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้
(ภายใน 9 เม.ย. 2566)


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ SMEs ท่องเที่ยว
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
- ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้น ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บ.
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 ก.ย. 65 และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้


อ่านรายละเอียด

7

โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
(ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียน ธุรกิจบันเทิง ค้าส่งค้าปลีก ฯลฯ)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก
อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ร้อยละ 0.10 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 5.99 ต่อปี
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

8

โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน ที่ทำสัญญาขายฝาก
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

9

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/
บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด