มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารออมสิน

พัก

1

มาตรการพักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) และพื้นที่อื่น (เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่)

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการ พักชำระเงินต้น และ ลด-พัก ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3- 12 เดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) และลูกค้าในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone)
ระยะเวลา : สิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 30 มิถุนายน 2564
โดยลูกหนี้กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารตามเวลาที่ธนาคารประกาศ


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการพักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) และพื้นที่อื่น (เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่)

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการ พักชำระเงินต้น และ ลด-พัก ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3- 12 เดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) และลูกค้าในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone)
ระยะเวลา : สิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 30 มิถุนายน 2564
โดยลูกหนี้กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารตามเวลาที่ธนาคารประกาศ


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการพักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) และพื้นที่อื่น (เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการ พักชำระเงินต้น และ ลด-พัก ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3- 12 เดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) และลูกค้าในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone)
ระยะเวลา : สิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 30 มิถุนายน 2564
โดยลูกหนี้กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารตามเวลาที่ธนาคารประกาศ


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการพักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) และพื้นที่อื่น (เพื่อช่วยเหลือลูกค้าจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการ พักชำระเงินต้น และ ลด-พัก ดอกเบี้ย ระยะเวลา 3- 12 เดือน
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) และลูกค้าในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone)
ระยะเวลา : สิ้นสุดระยะเวลามาตรการ 30 มิถุนายน 2564
โดยลูกหนี้กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (Red Zone) ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารตามเวลาที่ธนาคารประกาศ


อ่านรายละเอียด

5

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ.
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563


อ่านรายละเอียด

6

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ.
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563


อ่านรายละเอียด

7

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้าธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารออมสินที่มีสินเชื่อ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ.
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563


อ่านรายละเอียด

8

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน แก่ลูกค้ารายย่อย

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคารในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
มาตรการ : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลา : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563


อ่านรายละเอียด

9

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด ระยะที่ 2

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และไม่ใช่ลูกค้าโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ 30 - 90 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์
กลุ่มที่ 2 : สำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ขยายระยะเวลาชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์
ระยะเวลา : ชะลอการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่สรุปรอบบัญชี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
(3 วันทำการ) - 31 ตุลาคม 2563 แล้วแต่กรณี
ครบกำหนดระยะเวลา


อ่านรายละเอียด

10

มาตรการชะลอการชำระภาระหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน และไม่เข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ลูกหนี้ดี
มาตรการ : 1) พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
2) ชะลอการชำระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ค่าจัดการ และค่าบริการอื่นๆ
ระยะเวลา : 16 เมษายน -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

พัก + เติม + ขยาย

1

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการรองรับหลังครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 6 เดือน

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
มาตรการ : 1) อัตราดอกเบี้ยตามสัญญากู้เดิม
2) พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี
3) ระหว่างพักชำระเงินต้นให้ชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 50-100 ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษ : คืนเงิน Cash Back ร้อยละ 20 ให้แก่ลูกหนี้ที่สามารถชำระดอกเบี้ยร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามสัญญาติดต่อกันทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เมื่อคืนเงิน (Cash Back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ยกเว้น บัตรเครดิตและบัตรเงินสดไม่อยู่ในเงื่อนไข


อ่านรายละเอียด

ลด

1

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต (Reduce Minimum Payment)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัส Covid-19
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต
อัตราดอกเบี้ย : บัตรเครดิต อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
- ปี 2563 - 2564 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 5%
- ปี 2565 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 8%


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 64 


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/
บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
โครงการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน ที่ทำสัญญาขายฝาก
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
โครงการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน ที่ทำสัญญาขายฝาก
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
โครงการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการหรือไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชน ที่ทำสัญญาขายฝาก
ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

7

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

8

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

9

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply chain
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

10

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply chain
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

11

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply chain
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

12

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก
อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี แก่ สธค. เพื่อคิดดอกเบี้ยแก่ประชาชนอัตราดอกเบี้ย 0.125 ต่อเดือน


อ่านรายละเอียด

13

โครงการ Re-Finance บัตรเครดิต

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > บัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและเพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ โดยตอบสนองนโยบายของภาครัฐและธปท.
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน
อัตราดอกเบี้ย : สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ต่อปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs ดอกเบี้ยร้อยละ 10.5 ต่อปี
วงเงิน : ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท
ระยะเวลา : 1 มีนาคม -30 มิถุนายน 2563


อ่านรายละเอียด

14

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

Non-Bank

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

15

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CoVID-19

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

16

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CoVID-19

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

17

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CoVID-19

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : มีนาคม-ธันวาคม 2563  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

18

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย :
1 .ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

19

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย :
1 .ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

20

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
เพื่อเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน
กลุ่มเป้าหมาย :
1 .ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีสินเชื่อคงค้างกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ลบ.
ระยะเวลา : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด

21

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan)สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทั่วไป โดยธนาคารออมสิน ได้รับจัดสรร
วงเงิน 3,000 ลบ. และธนาคารพาณิชย์และSFIs ได้รับจัดสรรวงเงิน 7,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท


อ่านรายละเอียด