มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พัก

1

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลานาน 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารจะดำเนินการปรับให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อใดๆกับธนาคาร ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 นี้ เป็นต้นไป จะไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าและจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 3 ลบ พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลานาน 3 เดือน
2.สินเชื่ออเนกประสงค์ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลานาน 3 เดือน


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าชั้นดี

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ SME วงเงินไม่เกิน 20 ล้าน พักชำระหนี้เงินต้น
ระยะเวลานาน 3 เดือน


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 6 - 12 เดือน และขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลา ที่พักชำระหนี้โดยกำหนดอัตรากำไรเดิม
ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี ระยะเวลานาน 1 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 6 - 12 เดือน และขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลา ที่พักชำระหนี้โดยกำหนดอัตรากำไรเดิม
ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี ระยะเวลานาน 1 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 6 - 12 เดือน และขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลา ที่พักชำระหนี้โดยกำหนดอัตรากำไรเดิม
ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี ระยะเวลานาน 1 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลา 6 - 12 เดือน และขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลา ที่พักชำระหนี้โดยกำหนดอัตรากำไรเดิม
ธนาคารอาจให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี ระยะเวลานาน 1 ปี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

พัก + ลด + ขยาย

1

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน หรือพักชำระเงินต้น ไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาดำเนินการ : รับคำขอตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อที่อยู่อาศัย พักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน + ลดอัตรากำไรลง 0.25% หรือพักชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาดำเนินการ : รับคำขอตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเช่าซื้อ / ลิสซิ่ง

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวด 3 เดือน + ขยายระยะเวลา หรือ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6 เดือน และเฉลี่ยค่างวดใหม่ตามระยะเวลา
ระยะเวลาดำเนินการ : รับคำขอตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564


อ่านรายละเอียด

ลด + ขยาย

1

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยปรับลดอัตรากำไรและขยายระยะเวลาผ่อนชำระสำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ที่มีภาระหนี้คงเหลือไม่เกินส่วนต่างมูลค่าหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ระยะเวลาดำเนินการ : รับคำขอตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


อ่านรายละเอียด

เติม

1

โครงการสินเชื่อ soft loan ฟื้นฟูธุรกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับ:
1. ลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และให้วงเงินไม่เกิน 30% ของยอดหนี้
คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาท
2. ลูกค้าใหม่ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน)

สินเชื่อมีระยะเวลา ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี คิดอัตรากำไรพิเศษ 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคาร วงเงินไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะคิดอัตรากำไรพิเศษ 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียด