มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

พัก

1

มาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลานาน 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารจะดำเนินการปรับให้อัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องติดต่อใดๆกับธนาคาร ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 นี้ เป็นต้นไป จะไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าและจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป > สินเชื่อที่อยู่อาศัย / บุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.สินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 3 ลบ พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลานาน 3 เดือน
2.สินเชื่ออเนกประสงค์ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลานาน 3 เดือน


อ่านรายละเอียด

3

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าชั้นดี

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ SME วงเงินไม่เกิน 20 ล้าน พักชำระหนี้เงินต้น
ระยะเวลานาน 3 เดือน


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เงินต้น
ระยะเวลานาน 12 เดือน


อ่านรายละเอียด

พัก + ลด + ขยาย

1

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมระยะที่ 2

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ลดค่างวด30%ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน หรือพักชำระเงินต้น ไม่เกิน 6 เดือนเติม

1

มาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคาร วงเงินไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะคิดอัตรากำไรพิเศษ 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อที่ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียด