มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ขยาย

1

บรรเทาภาระการชำระหนี้ลูกหนี้เดิมเพิ่มเติมจากมาตรการ ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

"การช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย" รอบ 2564/1
ขยายระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นออกไปอีก 6 เดือน ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2564 / ปรับค่างวดให้สอดคล้องกับกระแสรายได้


อ่านรายละเอียด

2

บรรเทาภาระการชำระหนี้ลูกหนี้เดิมเพิ่มเติมจากมาตรการ ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

"การช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย" รอบ 2564/1
ขยายระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นออกไปอีก 6 เดือน ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2564 / ปรับค่างวดให้สอดคล้องกับกระแสรายได้


อ่านรายละเอียด

3

บรรเทาภาระการชำระหนี้ลูกหนี้เดิมเพิ่มเติมจากมาตรการ ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

"การช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย" รอบ 2564/1
ขยายระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นออกไปอีก 6 เดือน ไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2564 / ปรับค่างวดให้สอดคล้องกับกระแสรายได้


อ่านรายละเอียด

4

ขยาย หรือ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด 5 ปี ในช่วงพักชำระหนี้เงินต้น 
ผ่อนปรนชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 50%
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19
รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

5

ขยาย หรือ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด 5 ปี ในช่วงพักชำระหนี้เงินต้น 
ผ่อนปรนชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 50%
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19
รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

6

ขยาย หรือ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุด 5 ปี ในช่วงพักชำระหนี้เงินต้น 
ผ่อนปรนชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 50%
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19
รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 2 ปี

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและขยายระยะเวลากู้สูงสุด 2 ปี
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

2

พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 2 ปี

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและขยายระยะเวลากู้สูงสุด 2 ปี
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

3

พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 2 ปี

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้นและขยายระยะเวลากู้สูงสุด 2 ปี
สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น ภัยแล้ง,Trade War เป็นต้น


อ่านรายละเอียด

ลด

1

ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี (กลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องใน 22 จังหวัดเมืองหลัก)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ
สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค 2563 ที่ได้รับผลกระทบตรงจากการแพร่ระบาด COVID-19 (กลุ่มท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องใน 22 จังหวัดเมืองหลัก) ยกเว้นลูกค้าในโครงการสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยผ่อนปรน


อ่านรายละเอียด

เติม

1

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (Extra Cash)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยของ ธพว. ได้แก่
- ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือใบอนุญาตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ยกเว้น ธุรกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ธุรกิจบริการ
- ผู้กู้ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันยื่นกู้
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+2%

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+1%

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

2

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (Extra Cash)

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยของ ธพว. ได้แก่
- ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือใบอนุญาตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ยกเว้น ธุรกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ธุรกิจบริการ
- ผู้กู้ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันยื่นกู้
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+2%

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+1%

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

3

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (Extra Cash)

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยของ ธพว. ได้แก่
- ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- กรณีบุคคลธรรมดาต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือใบอนุญาตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ยกเว้น ธุรกิจบางประเภทที่หน่วยงานราชการมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เช่น ธุรกิจบริการ
- ผู้กู้ไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันยื่นกู้
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+2%

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-2 = 3.00% ต่อปี, ปีที่ 3-5 = MLR+1%

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563
เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ
เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 4.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 2.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน : บสย. ค้ำประกัน หรือหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563
เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ
เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 4.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 2.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน : บสย. ค้ำประกัน หรือหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

6

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563
เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ
เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 4.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
อัตราดอกเบี้ย : ปี 1-3 = 2.875% ต่อปี, ปีที่ 4-7 = เป็นไปตามที่ ธพว. กำหนด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน : บสย. ค้ำประกัน หรือหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

7

สินเชื่อจ่ายดี มีเติม

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินลงทุนหมุนเวียนของกิจการ ในธุรกิจเดิมที่เคยขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ:
กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย: MLR+0.5 ตลอดอายุสัญญา

กรณีหลักประกันเป็น บสย.
อัตราดอกเบี้ย: MLR+1.5 ตลอดอายุสัญญา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวมกับภาระหนี้คงค้าง ณ วันอนุมัติ ไม่เกินวงเงินสินเชื่อเดิม และไม่เกิน 15 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

8

สินเชื่อจ่ายดี มีเติม

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินลงทุนหมุนเวียนของกิจการ ในธุรกิจเดิมที่เคยขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ:
กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย: MLR+0.5 ตลอดอายุสัญญา

กรณีหลักประกันเป็น บสย.
อัตราดอกเบี้ย: MLR+1.5 ตลอดอายุสัญญา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวมกับภาระหนี้คงค้าง ณ วันอนุมัติ ไม่เกินวงเงินสินเชื่อเดิม และไม่เกิน 15 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

9

สินเชื่อจ่ายดี มีเติม

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินลงทุนหมุนเวียนของกิจการ ในธุรกิจเดิมที่เคยขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ:
กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย: MLR+0.5 ตลอดอายุสัญญา

กรณีหลักประกันเป็น บสย.
อัตราดอกเบี้ย: MLR+1.5 ตลอดอายุสัญญา
วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวมกับภาระหนี้คงค้าง ณ วันอนุมัติ ไม่เกินวงเงินสินเชื่อเดิม และไม่เกิน 15 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

10

สินเชื่อ Soft Loan ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ไม่เกินร้อยละ 20% ของยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค 62


อ่านรายละเอียด

11

สินเชื่อ Soft Loan ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ไม่เกินร้อยละ 20% ของยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค 62


อ่านรายละเอียด

12

สินเชื่อ Soft Loan ธปท.

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ไม่เกินร้อยละ 20% ของยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค 62


อ่านรายละเอียด

13

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย:
1. กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 1 ต่อปี
2. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. (หลักประกันน้อยกว่า 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.5 ต่อปี
3. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. เต็มวงเงิน (หลักประกันตั้งแต่ 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

14

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย:
1. กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 1 ต่อปี
2. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. (หลักประกันน้อยกว่า 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.5 ต่อปี
3. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. เต็มวงเงิน (หลักประกันตั้งแต่ 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

15

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ต่อราย
- บุคคลธรรมดา ที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และนิติบุคคล วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย:
1. กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 1 ต่อปี
2. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. (หลักประกันน้อยกว่า 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR + 0.5 ต่อปี
3. กรณีใช้หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของ ธพว. เต็มวงเงิน (หลักประกันตั้งแต่ 50% ของวงเงินอนุมัติ ร่วมกับ บสย. ค้ำ)
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันรับคำขอกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจึงจะถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

16

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

17

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

18

สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่ง

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เติมทุนในสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกหนี้ Non NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ลงทุน ปรับปรุง ขยายกิจการ เงินทุนหมุนเวียนและ เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ  มี บสย. ค้ำประกัน "


อ่านรายละเอียด

19

โครงการสินเชื่อ SMEs ONE

ผู้ประกอบการ SMEs > ท่องเที่ยว

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วัตถุประสงค์การกู้ :
- ลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
- เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
วงเงินกู้ต่อราย
- นิติบุคคล / บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT สูงสุด 3 ล้านบาท
- บุคคลธรรมดา ไม่จดทะเบียน VAT สูงสุด 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 1% ต่อปี
ระยะเวลากู้ : สูงสุด 7 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาโครงการ : สิ้นสุดรับคำขอกู้เมื่อวงเงินเต็มจำนวน


อ่านรายละเอียด

20

โครงการสินเชื่อ SMEs ONE

ผู้ประกอบการ SMEs > ค้าส่ง / ค้าปลีก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วัตถุประสงค์การกู้ :
- ลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
- เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
วงเงินกู้ต่อราย
- นิติบุคคล / บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT สูงสุด 3 ล้านบาท
- บุคคลธรรมดา ไม่จดทะเบียน VAT สูงสุด 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 1% ต่อปี
ระยะเวลากู้ : สูงสุด 7 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาโครงการ : สิ้นสุดรับคำขอกู้เมื่อวงเงินเต็มจำนวน


อ่านรายละเอียด

21

โครงการสินเชื่อ SMEs ONE

ผู้ประกอบการ SMEs > อุตสาหกรรมการผลิต และอื่นๆ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วัตถุประสงค์การกู้ :
- ลงทุน ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
- เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
วงเงินกู้ต่อราย
- นิติบุคคล / บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT สูงสุด 3 ล้านบาท
- บุคคลธรรมดา ไม่จดทะเบียน VAT สูงสุด 5 แสนบาท
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 1% ต่อปี
ระยะเวลากู้ : สูงสุด 7 ปี ปลอดการชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาโครงการ : สิ้นสุดรับคำขอกู้เมื่อวงเงินเต็มจำนวน


อ่านรายละเอียด