มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

กลุ่มสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

พัก

1

มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมแก่ SMEs
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมของ บสย.
ให้ได้รับการพักชำระค่าธรรมเนียมเป็นเวลา 12 เดือน


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

ขยายระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อโครงการ PGS ระยะที่ 5-7

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ขยายระยะเวลาในการค้ำประกันไปอีก 5 ปี นับจากการค้ำประกันโครงการ PGS ระยะที่ 5-7 หมดอายุ
- ไม่คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ตลอดอายุการขยายระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อ 5 ปี
- ลูกค้าต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ในสินเชื่อที่ บสย. ค้ำประกัน


อ่านรายละเอียด

พัก + เติม + ขยาย

1

โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย (ตามมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย)

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือขาดสภาพคล่อง และได้รับสินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องจากสถาบันการเงิน
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

ลด

1

มาตรการประนอมหนี้เกณฑ์ผ่อนปรน

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระตามความสามารถโดยชำระขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน
(ส่งคำขอตั้งแต่ เม.ย.ถึงก.ค.63)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

บสย. SMEs ไทยสู้ภัยโควิด (PGS9)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : วงเงินค้ำประกันสูงสุด 20 ล้านบาท ต่อราย
ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


อ่านรายละเอียด

2

บสย. SMEs ดีแน่นอน(PGS9)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs ทั่วไป : วงเงินค้ำประกันสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย
ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงิน


อ่านรายละเอียด

3

บสย. SMEs บัญชีเดียว(PGS9)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เป็น SMEs บัญชีเดียว : วงเงินค้ำประกันสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย
ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงิน


อ่านรายละเอียด

4

โครงการค้ำประกัน
สินเชื่อระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสินเชื่อตาม พ.ร.ก. Soft Loan
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุด 8 ปี (เริ่มค้ำประกันในปีที่ 3)
- อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยเริ่มคิดในปีที่ 3
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หรือวงเงินค้ำประกันครบ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

5

บสย. SMEs ไทยชนะ

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย: สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน
วงเงินค้ำประกันสูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน: สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือวงเงินค้ำประกันเฟสแรกครบ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน


อ่านรายละเอียด

6

บสย. Micro ไทยสู้ภัยโควิด(MICRO4)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 : วงเงินค้ำประกันสูงสุด 1 แสนบาท ต่อราย
ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


อ่านรายละเอียด

7

บสย. Micro ทั่วไป(MICRO4)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

SMEs รายย่อยทั่วไป : วงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 แสนบาท ต่อราย
ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก
ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน : สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงิน


อ่านรายละเอียด

8

โครงการค้ำประกัน
สินเชื่อ บสย. SMEs ไทยชนะ (Bilateral6)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม


อ่านรายละเอียด

9

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS9)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน
ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินธุรกิจ
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

10

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ (MICRO4)

ผู้ประกอบการ SMEs

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs รายย่อย ค้าขาย ผลิต รับจ้าง อาชีพอิสระ
อาทิ พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆ จักรยานยนต์รับจ้าง ช่างเสริมสวย ฯลฯ
ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินกิจการ
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 5 แสนบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

11

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8)

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ทั่วไป ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินธุรกิจ
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

12

โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3)

ผู้ประกอบการ SMEs

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs รายย่อย ค้าขาย ผลิต รับจ้าง อาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆ จักรยานยนต์รับจ้าง ช่างเสริมสวย ฯลฯ ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินกิจการ
- วงเงินค้ำประกันต่อรายไม่เกิน 2 แสนบาท ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
- ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราร้อยละ 1-2 ต่อปี


อ่านรายละเอียด
0 2890 9988
0 2890 9999
https://www.tcg.or.th