มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และสินเชื่ออื่นๆ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขยาย

1

ธ.ก.ส. สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
- วงเงิน สินเชื่อรวม จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท
- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
- ระยะเวลาการขอกู้โครงการ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวั นที่ 30 กันยายน 2565
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้
(โครงการพักทรัพย์ พักหนี้)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีศักยภาพและยังดำเนินธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบรุนแรง และจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน โดยการตีโอน ทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อเป็นการลดภาระหรือหยุดการชำระหนี้
- เพื่อให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสิทธิซื้อคืน ทรัพย์สินนั้น ตามราคาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ ถูกกดราคาขายทรัพย์สิน (fire sale)
- วงเงินการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ จำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระยะเวลาซื้อ กำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งระบบ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
- พักชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
- ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐ ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื้นฟู)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
- เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ภาวะที่การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- วงเงินสินเชื่อตามมาตรการจำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อตามมาตรการจะหมดลง
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และปีที่ 3-5คิดอัตราดอกเบี้ย MLR , MRR** ตามประเภทลูกค้า (** ตามประกาศธนาคาร)


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อนวัตกรรมดี มีทุน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือขยายธุรกิจเพิ่มเติม

- วงเงินสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการ/สถาบัน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องชั่วคราวแก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 เช่น ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ารับจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
กรณีให้กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จเกินกว่า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ตามชั้นลูกค้า


อ่านรายละเอียด
1593
0 2555 0555
https://www.baac.or.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ลด

มาตรการที่ 21 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือลูกค้า NPL นาน 2 ปี

1

ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นานสูงสุด 2 ปี ผ่อนชำระเงินต้น 1,000 บาท/เดือน นาน 8 เดือนแรก

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือ ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลานานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบ่งความช่วยเหลือเป็น :
เดือนที่ 1-8 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
เดือนที่ 9-16 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 1,800 บาท)
เดือนที่ 17-20 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,500 บาท)
และเดือนที่ 21- 24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,700 บาท) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ  6.150% ต่อปี)

กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 20 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ลดดอกเบี้ยและเงินงวด 24 งวด

2

ช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL นาน 24 งวด

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL
ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลา 24 งวด
แบ่งเป็น:
เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)
เดือนที่ 4-6 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี
เดือนที่ 7-12 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี
และเดือนที่ 13- 24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี

(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. = 6.150% ต่อปี) กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึง 31 ธันวาคม 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 17 ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี

3

ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL และลูกค้ารายย่อย NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ได้อยู่ในมาตรการ หรือรองรับลูกค้าเดิมใน M10, M14 และ M16

จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ต่อปี ในเดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-6 เท่ากับ 1.99% ต่อปี และเดือนที่ 7-12 เท่ากับ 3.90% ต่อปี
ระยะเวลาความช่วยเหลือสูงสุดนาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้น
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 18 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
ลดเงินงวดผ่อนชำระ และลดดอกเบี้ย

4

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือ เฟส 2 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ
รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ
[ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน
และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25-0.50% ต่อปี

ระยะเวลาความช่วยเหลือ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Mobile Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

ไม่มีข้อมูล


บริษัท Website ที่อยู่
บริษัท กรุงครีอยุธยา จำกัด http://www.krungsricard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 19 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) http://www.ktc.co.th 591 สมัชชาวณิช 2 ชั้นที่ 14 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทฑมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 123 5000
โทรสาร:
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 14 7-21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://www.aeon.co.th 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ - สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-665-0123
โทรสาร: 02-689-7007
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด http://www.americanexpress.co.th 388 อาคารเพสพี ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2273-5500
โทรสาร: 0-2273-0261
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด https://www.centralcard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 20 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด http://www.tescolotusvisacard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท Website ที่อยู่

ธนาคารออมสิน

เติม

1

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอป MYMO ตั้งแต่ 23 มี.ค. - 30 ก.ย. 2565


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/
บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

ลูกค้าที่มีสินเชื่อเช่าซื้อ/ลิสซิ่งกับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
AEON 0-2665-0123 https://www.aeon.co.th @aeonth /AEONTSContact/
BMW Leasing 0-2305-8999 https://www.bmw.co.th
F&E กสิกรไทย 02-290-2951- 6 https://www.Kasikornfactoryequipment. com @kbanklive /KBankLive kf.info@kasikornfact ory-equipment.com
HONDA Leasing 0-2736-4288 https://www.hondaleasing.co.th hltc_callcenter @honda.th.com
KK 0-2680-3333 https://www.kiatnakin.co.th
MERCEDES BENZ Leasing 0-2614-8888 https://www.mercedes-benzleasing. co.th
NISSAN Leasing 0-2207-4000 https://www.nissan.co.th
S N N Leasing 034-109-200 https://www.snnleasing.com @snnleasing /snnleasing2544
SCB 0-2544-1111 https://www.scb.co.th @scb_thailand /scb.thailand customer_service @scb.co.th
TBANK 0-2217-8000 @thanachart_cms /Thanachartbank
TISCO 0-2633-6000 https://www.tisco.co.th
TOYOTA Leasing 0-2634-6400 https://www.tlt.co.th @toyotaleasing /ToyotaLeasingThailand
กรุงไทย ออโตŒลีส 0-2902-9555
0-2902-9524-29
0-2902-9531-38
https://www.kta.co.th
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
คลังเศรษฐการ 0-2274-0111 https://www.klangsetagarn.com
ชยภาค 0-2310-7000 https://www.tkw03.thespi.com
ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง 0-2637-5444 https://www.scal.co.th
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโตŒ 0-2673-9111-8
0-2673-9127
ตรีเพชร อีซูซุลิสซิ่ง 0-2792-2000 https://www.isuzuleasing.com
ตะวันออกพาณิชย ลีสซิ่ง 0-2641-5252 https://www.ecl.co.th
บัตรกรุงไทย 02-123-5000 https://www.ktc.co.th @ktc_card @ktc_card /ktcrealprivilege cservice@ktc.co.th
บารเกน พŒอยท 02-0400888 /BargainPointCoLtd @bargainpoint.co.th
พรประเสริฐ โมโตลิส 042-615-116
พระนคร ยนตรการ 0-2561-4610
พิธานยูไนเต็ด 0-2318-4058
มิตรสิบ ลิสซิ่ง 02-743-8787 https://www.mitsibleasing.com
ยันม‹าร แคบปตอล 1638 https://www.yanmarcapital.co.th /YanmarThailand /YanmarThailand Fanclub
ราชธานีลิสซิ่ง 0-2440-0844 https://www.ratchthani.com
ลีสซิ่ง กสิกรไทย 0-2696-9999 https://www.kasikornleasing.com
ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) 0-2626-8100 https://www.icbcleasing.com
ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น 1652 https://www.meebaanmeerod.com /srisawadpower
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง 0-2833-3555 https://www.siamkubota.co.th
อยุธยา แคปปตอล ออโตŒ ลีส 0-2627-6010
0-2627-6060
https://www.krungsriauto.com
อะมานะฮ ลิสซิ่ง 0-2030-6456 https://www.amanah.co.th
เงินติดล้อ 088-088-0880 @Tidlor /ngerntidlor
เมโทรโพลิส ลีสซิ่ง 0-2642-5031-40 0-2248-7971 0-2642-5317 0-2248-8280
เอสจีเอฟ แคปปตอล 02-232-1789 https://www.sgfcap.com @sgfcapital /sgfcapital10400
เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง 0-2679-6241-3 https://www.ask.co.th @askconnect /ask.shb info@ask.co.th
โอริโค‹ ออโตŒ ลีสซิ่ง 02-502-0241 https://www.oalt.co.th @oalt /Orico-Auto-Leasing- Thailand-Ltd- 973095999425040/ info@oalt.co.th
ไมโครลิสซิ่ง 034-109-200 https://www.microleasing.co.th @microleasing /Microleasing Contact@microleasin gplc.com
ไอร‹า ลีสซิ่ง 02-117-5800 https://www.airaleasing.co.th /airaleasing info@airaleasing.co.th
ไอลิส อินโนเวชั่น 02-117-4645 https://www.ilease.co.th @ILease /ileaseinnovation care@iLease.co.th
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
กรุงเทพแกรนด แปซิฟคลีส 02- 6796262
02-0300999
https://www.ask.co.th /bgplthailand
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
ซานี่ ลีสซิ่ง 082-093-7784
084-985-9442
096-205-3627
@sanyleasing
ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอรวิส 02-252-9511 ต่‹อ 5235
5230
5241
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 02-638-0900 https://www.tiscotokyoleasing. co.th/ @opttl
นครหลวง แคปปตอล 02-000-7888 https://www.ncap.co.th
บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส 02-163-6400
02-033-4488
https://www.th.lf.mufg.jp
บีเอสแอล ลีสซิ่ง 02-670-4700 https://www.bsl.co.th/
ภัทรลิสซิ่ง 02-290-7575 กด 513 https://www.pl.co.th MKT@PL.CO.TH
อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง 061-454-6556
ฮิตาชิแคปปตอล 080-782-2043
095-952-0909
095-787-9199
เอ็มยูแอล (ประเทศไทย) 02-163-6404
02-163-6405
เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง 02-6777400 ต่อ 109 Covid19@smfl.co. th
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท กสิกรไทย 02-290-2900
02-290-2902
02-290-2910
@KBank Live
ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง 02-792-4500 https://www.orix.co.th/
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เติม

1

สินเชื่อใหม่ (Soft Loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี สามารถขอสินเชื่อใหม่ในวงเงินไม่เกิน 20%ของยอดหนี้คงค้าง
จ่ายดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปีฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ระยะเวลาการยื่นคำขอตั้งแต่ 23 เม.ย. 63 - 22 ต.ค. 63


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

ลด + ขยาย + เติม

1

โครงการ DR-Biz การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
(ลดการผ่อนชำระ, ยืดระยะเวลา ผ่อนชำระหนี้, เสริมสภาพคล่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย :เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50 - 500 ล้านบาท
ไม่เป็นหนี้เสีย ณ 1 ม.ค. 63 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62
แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
- ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่มีข้อมูล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

ไม่มีข้อมูล