มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขยาย

1

ธ.ก.ส. สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ยังมีวงเงินคงเหลือ
ขยายเวลา !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
- วงเงิน สินเชื่อรวม จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท
- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
- ระยะเวลาการขอกู้โครงการ ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2565 ถึงวั นที่ 30 กันยายน 2565
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)


อ่านรายละเอียด

2

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ (Non-NPLs)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR*
(* ตามประกาศธนาคาร)
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

3

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ค้างชำระ (NPLs)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-1% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายการชำระต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR* (* ตามประกาศธนาคาร)
 - ขยายการชำระดอกเบี้ยเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ((Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้
(โครงการพักทรัพย์ พักหนี้)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีศักยภาพและยังดำเนินธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบรุนแรง และจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน โดยการตีโอน ทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อเป็นการลดภาระหรือหยุดการชำระหนี้
- เพื่อให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสิทธิซื้อคืน ทรัพย์สินนั้น ตามราคาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ ถูกกดราคาขายทรัพย์สิน (fire sale)
- วงเงินการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ จำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระยะเวลาซื้อ กำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งระบบ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
- พักชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
- ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐ ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555


อ่านรายละเอียด

3

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ
โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ย ไม่เป็นสัญญาที่ได้รับสิทธิเข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งระบบที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการอยู่
รวมถึงไม่เป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน
(Loan Payment Holiday สำหรับ SMEs เกษตร)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชะลอการชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.- ต.ค.63
โดยอัตโนมัติสำหรับลูกหนี้ผู้ประกอบการที่ใช้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs
เพิ่มเติม : ในกรณีมีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหว่างมาตรการ ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ได้รับชำระ (Cash Back)


อ่านรายละเอียด

ลด

1

โครงการชำระดีมีคืน/ โครงการลดภาระหนี้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ ได้ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพบปะเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้แก่ ลูกค้าเกษตรกร และบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกเว้น ลูกค้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และองค์กร
กรอบวงเงินงบประมาณคืนดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จนถึงวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2564
เว้นแต่กรณีวงเงินงบประมาณหมดลงก่อนวันสิ้นสุดโครงการ ให้สามารถยุติโครงการได้


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื้นฟู)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
- เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ภาวะที่การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- วงเงินสินเชื่อตามมาตรการจำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อตามมาตรการจะหมดลง
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และปีที่ 3-5คิดอัตราดอกเบี้ย MLR , MRR** ตามประเภทลูกค้า (** ตามประกาศธนาคาร)


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อนวัตกรรมดี มีทุน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือขยายธุรกิจเพิ่มเติม

- วงเงินสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการ/สถาบัน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องชั่วคราวแก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 เช่น ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ารับจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
กรณีให้กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จเกินกว่า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ตามชั้นลูกค้า


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (สำหรับเกษตรกรรายย่อย)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวแก่เกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
- เพื่อป้องกันการพึ่งพาสินเชื่อหนี้นอกระบบหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบในอัตราที่เหมาะสมได้
- เพื่อเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

การกำหนดวงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
ทั้งนี้ ให้ปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรก นับแต่วันกู้


อ่านรายละเอียด

7

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โคกหนองนาโมเดล เกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ วนเกษตร เกษตรเชิงท่องเที่ยว เกษตรธรรมชาติ เป็นต้น
เพื่อการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ เช่น รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย หรือซื้อขายแบบออนไลน์ เป็นต้น
อาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มาก เช่น ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ทำขนมขาย ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ นวดแผนโบราณ เป็นต้น

วงเงิน (Loan to value) สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี
- เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (*MRR ตามประกาศ ธ.ก.ส. )


อ่านรายละเอียด

8

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs วงเงิน 45,000 ล้านบาท (Soft Loan)
ระยะที่ 2 (สำหรับ SMEs เกษตร)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
- วงเงินต่อรายไม่เกิน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ที่เป็นสัญญาเงินกู้ SMEs ณ 31 ธันวาคม 2562
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ไม่เกิน 2 ปี โดยรัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ช่วง 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้า SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และเป็น non NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคำนิยาม SMEs เป็นไปตามคำนิยามของแต่ละสถาบันการเงิน


อ่านรายละเอียด
1593
0 2555 0555
https://www.baac.or.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พัก

มาตรการที่ 8 พักต้น+ ดอกเบี้ย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาพักชำระของมาตรการเดิม สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 1 ,2, 3, 4 และ 6

1

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 เดือน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระหนี้ตามมาตรการเดิม
- สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ ธอส. ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้า "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"" โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 28 กันยายน 2563"
- การขยายความช่วยเหลือ (ระยะที่ 2) : รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1, มาตรการที่ 0
และมาตรการที่ 8 สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องยื่นคำร้อง/ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารการได้รับผลกระทบต่อรายได้/อาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การขยายความช่วยเหลือ (ระลอกใหม่) : สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้
สามารถยื่นคำขอ/ลงทะเบียนได้ทุกสาขาของ ธอส. ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารการได้รับผลกระทบต่อรายได้/อาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ขยายความช่วยเหลือ (ระลอกใหม่) ไม่เกินครั้งละ 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ม.ค. 64

2

พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ม.ค. 64

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการ 5 แล้ว ที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563
- ระยะเวลาความช่วยเหลือ
กรณีที่ 1 ลูกค้าสถานะปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ถึง 31 ตุลาคม 2563
กรณีที่ 2 ลูกค้าสถานะเป็น NPL ให้เข้าร่วมมาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของมาตรการ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ พักชำระหนี้ตามมาตรการที่ 8.5 เพื่อพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วย

หมายเหตุ:
- การขยายความช่วยเหลือ (ระยะที่ 2) : รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ 8.5
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องยื่นคำร้อง/ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารการได้รับผลกระทบต่อรายได้/อาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การขยายความช่วยเหลือ (ระลอกใหม่) : สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้
สามารถยื่นคำขอ/ลงทะเบียนได้ทุกสาขาของ ธอส. ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารการได้รับผลกระทบต่อรายได้/อาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ขยายความช่วยเหลือ (ระลอกใหม่) ไม่เกินครั้งละ 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

มาตรการที่ 2 พักต้น 12 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกรายเดือน

1

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตาม
“โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
เป็นระเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 เมษายน 2564
ธนาคารจึงเปิดให้ลูกค้าที่อยู่ในมาตรการดังกล่าว หากยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19
สามารถลงทะเบียนเป็นการเฉพาะ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการ “ขยาย” ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่าน Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1- 29 มีนาคม 2564


อ่านรายละเอียด

พัก + ลด

มาตรการที่ 3 พักต้น 6 เดือน + ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี

1

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ (ยกเว้นลูกค้าที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในขั้นตอนกฎหมาย)
- ระยะเวลาดำเนินการ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ :
- การขยายความช่วยเหลือ ระยะที่ 2 : รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1 และมาตรการที่ 0 โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยต้องยื่นคำร้อง/ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ต้องแสดงเอกสารการได้รับผลกระทบต่อรายได้/อาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ขยายความช่วยเหลือระยะที่ 2 พักชำระเงินต้นถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 4 ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90%ต่อปี นาน 6 เดือน สำหรับกลุ่มสถานะดอกเบี้ยผิดนัดชำระ /สถานะกฎหมาย

2

ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90%ต่อปีจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
- สำหรับลูกค้าที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในขั้นตอนกฎหมาย
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 - 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ :
1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการใด ๆ ธอส. ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้า "โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ"" โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 บาท"
(ไม่ขยายระยะเวลา แต่สามารถเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษของธนาคาร เช่น "ผลกระทบเศรษฐกิจ 3.90% ต่อปี ภายใน 30 ธันวาคม 2563)


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 6 พักต้น 4 เดือน + ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

3

พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน
- สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยในงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล ที่มีสถานะปกติ หรือสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้
- ระยะเวลาดำเนินการ : 13 - 30 เมษายน 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 20 - 30 เมษายน 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี
- ไม่ขยายระยะเวลา


อ่านรายละเอียด

มาตรการ พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง

4

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 - พักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 เดือน
 - สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง สำหรับลูกค้าสถานะบัญชีปกติ หรือเป็น NPL  หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ (สำหรับกลุ่มไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อย ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง)
 - ระยะเวลาดำเนินการ 6 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี
- ไม่ขยายระยะเวลา


อ่านรายละเอียด

ลด

มาตรการที่ 17 ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี

1

ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL นาน 1 ปี ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL และลูกค้ารายย่อย NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ได้อยู่ในมาตรการ หรือรองรับลูกค้าเดิมใน M10, M14 และ M16

จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ต่อปี ในเดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-6 เท่ากับ 1.99% ต่อปี และเดือนที่ 7-12 เท่ากับ 3.90% ต่อปี
ระยะเวลาความช่วยเหลือสูงสุดนาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้น
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 18 มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
ลดเงินงวดผ่อนชำระ และลดดอกเบี้ย

2

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ

มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ รองรับลูกค้าเดิมใน M2, M9, M 11, M13 และ M15
เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติ และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ใช้อยู่ลงอีก 0.25-0.50% ต่อปี

ระยะเวลาความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL
หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2565


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

3

เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งต้นและดอก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
- ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการจะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ
ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระ
ในปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ขยายความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL
ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

4

เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% 50% หรือ 75% ตัดทั้งต้นและดอก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
- ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ขยายความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

5

เลือกจ่ายงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งต้นและดอก

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
- ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ
มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ขยายความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการที่ 11 New Entry สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

6

เลือกจ่ายงวดผ่อนชำระเหลือ 25%, 50% หรือ 75% ของเงินงวดปัจจุบัน
(ตัดทั้งต้นและดอก)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
- ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ
มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย)
ขยายความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564


อ่านรายละเอียด

มาตรการ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.01% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่รายได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีน

7

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.01%ต่อปี
 - สำหรับลูกค้าที่รายได้ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีสถานะบัญชีปกติ
(สำหรับกลุ่มไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวชาวจีน หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง)
 - ระยะเวลาดำเนินการ 3 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว ธอส. ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดย ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี
- ไม่ขยายระยะเวลา


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

ลด

1

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
(Reduce Minimum Payment)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสดที่ได้รับผลกระทบจาก
                   ภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติไวรัส Covid-19
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าผู้มีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
อัตราดอกเบี้ย : บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 2% โดยอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
                     ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท/รอบบัญชี


อ่านรายละเอียด

บริษัท Website ที่อยู่
บริษัท กรุงครีอยุธยา จำกัด http://www.krungsricard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 19 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) http://www.ktc.co.th 591 สมัชชาวณิช 2 ชั้นที่ 14 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทฑมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 123 5000
โทรสาร:
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 14 7-21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) http://www.aeon.co.th 388 เอ็กเชนทาวเวอร์ - สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-665-0123
โทรสาร: 02-689-7007
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด http://www.americanexpress.co.th 388 อาคารเพสพี ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2273-5500
โทรสาร: 0-2273-0261
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด https://www.centralcard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 20 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด http://www.tescolotusvisacard.com 550 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ชั้น 21 เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
โทรสาร:
บริษัท Website ที่อยู่

ธนาคารออมสิน

เติม

1

สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอป MYMO ตั้งแต่ 23 มี.ค. - 30 ก.ย. 2565


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำหรืออาจตกงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรไม่มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 64


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินเต็มแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ/
บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา/ภัยทางเศรษฐกิจ
โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
วงเงิน : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด


อ่านรายละเอียด

4

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
กลุ่มเป้าหมาย : สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก
อัตราดอกเบี้ย : คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี แก่ สธค. เพื่อคิดดอกเบี้ยแก่ประชาชนอัตราดอกเบี้ย 0.125 ต่อเดือน


อ่านรายละเอียด

ลูกค้าที่มีสินเชื่อเช่าซื้อ/ลิสซิ่งกับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
AEON 0-2665-0123 https://www.aeon.co.th @aeonth /AEONTSContact/
BMW Leasing 0-2305-8999 https://www.bmw.co.th
F&E กสิกรไทย 02-290-2951- 6 https://www.Kasikornfactoryequipment. com @kbanklive /KBankLive kf.info@kasikornfact ory-equipment.com
HONDA Leasing 0-2736-4288 https://www.hondaleasing.co.th hltc_callcenter @honda.th.com
KK 0-2680-3333 https://www.kiatnakin.co.th
MERCEDES BENZ Leasing 0-2614-8888 https://www.mercedes-benzleasing. co.th
NISSAN Leasing 0-2207-4000 https://www.nissan.co.th
S N N Leasing 034-109-200 https://www.snnleasing.com @snnleasing /snnleasing2544
SCB 0-2544-1111 https://www.scb.co.th @scb_thailand /scb.thailand customer_service @scb.co.th
TBANK 0-2217-8000 @thanachart_cms /Thanachartbank
TISCO 0-2633-6000 https://www.tisco.co.th
TOYOTA Leasing 0-2634-6400 https://www.tlt.co.th @toyotaleasing /ToyotaLeasingThailand
กรุงไทย ออโตŒลีส 0-2902-9555
0-2902-9524-29
0-2902-9531-38
https://www.kta.co.th
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
คลังเศรษฐการ 0-2274-0111 https://www.klangsetagarn.com
ชยภาค 0-2310-7000 https://www.tkw03.thespi.com
ซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง 0-2637-5444 https://www.scal.co.th
ซีไอเอ็มบี ไทย ออโตŒ 0-2673-9111-8
0-2673-9127
ตรีเพชร อีซูซุลิสซิ่ง 0-2792-2000 https://www.isuzuleasing.com
ตะวันออกพาณิชย ลีสซิ่ง 0-2641-5252 https://www.ecl.co.th
บัตรกรุงไทย 02-123-5000 https://www.ktc.co.th @ktc_card @ktc_card /ktcrealprivilege cservice@ktc.co.th
บารเกน พŒอยท 02-0400888 /BargainPointCoLtd @bargainpoint.co.th
พรประเสริฐ โมโตลิส 042-615-116
พระนคร ยนตรการ 0-2561-4610
พิธานยูไนเต็ด 0-2318-4058
มิตรสิบ ลิสซิ่ง 02-743-8787 https://www.mitsibleasing.com
ยันม‹าร แคบปตอล 1638 https://www.yanmarcapital.co.th /YanmarThailand /YanmarThailand Fanclub
ราชธานีลิสซิ่ง 0-2440-0844 https://www.ratchthani.com
ลีสซิ่ง กสิกรไทย 0-2696-9999 https://www.kasikornleasing.com
ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) 0-2626-8100 https://www.icbcleasing.com
ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น 1652 https://www.meebaanmeerod.com /srisawadpower
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง 0-2833-3555 https://www.siamkubota.co.th
อยุธยา แคปปตอล ออโตŒ ลีส 0-2627-6010
0-2627-6060
https://www.krungsriauto.com
อะมานะฮ ลิสซิ่ง 0-2030-6456 https://www.amanah.co.th
เงินติดล้อ 088-088-0880 @Tidlor /ngerntidlor
เมโทรโพลิส ลีสซิ่ง 0-2642-5031-40 0-2248-7971 0-2642-5317 0-2248-8280
เอสจีเอฟ แคปปตอล 02-232-1789 https://www.sgfcap.com @sgfcapital /sgfcapital10400
เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง 0-2679-6241-3 https://www.ask.co.th @askconnect /ask.shb info@ask.co.th
โอริโค‹ ออโตŒ ลีสซิ่ง 02-502-0241 https://www.oalt.co.th @oalt /Orico-Auto-Leasing- Thailand-Ltd- 973095999425040/ info@oalt.co.th
ไมโครลิสซิ่ง 034-109-200 https://www.microleasing.co.th @microleasing /Microleasing Contact@microleasin gplc.com
ไอร‹า ลีสซิ่ง 02-117-5800 https://www.airaleasing.co.th /airaleasing info@airaleasing.co.th
ไอลิส อินโนเวชั่น 02-117-4645 https://www.ilease.co.th @ILease /ileaseinnovation care@iLease.co.th
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email


บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email
กรุงเทพแกรนด แปซิฟคลีส 02- 6796262
02-0300999
https://www.ask.co.th /bgplthailand
กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง 02-299-3800 ต่อ 4211
4299
4212
https://www.ktbleasing.co.th /ktbleasing.co.th/ @ktbleasing.co.th
ซานี่ ลีสซิ่ง 082-093-7784
084-985-9442
096-205-3627
@sanyleasing
ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอรวิส 02-252-9511 ต่‹อ 5235
5230
5241
ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง 02-638-0900 https://www.tiscotokyoleasing. co.th/ @opttl
นครหลวง แคปปตอล 02-000-7888 https://www.ncap.co.th
บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลีส 02-163-6400
02-033-4488
https://www.th.lf.mufg.jp
บีเอสแอล ลีสซิ่ง 02-670-4700 https://www.bsl.co.th/
ภัทรลิสซิ่ง 02-290-7575 กด 513 https://www.pl.co.th MKT@PL.CO.TH
อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง 061-454-6556
ฮิตาชิแคปปตอล 080-782-2043
095-952-0909
095-787-9199
เอ็มยูแอล (ประเทศไทย) 02-163-6404
02-163-6405
เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง 02-6777400 ต่อ 109 Covid19@smfl.co. th
แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท กสิกรไทย 02-290-2900
02-290-2902
02-290-2910
@KBank Live
ไทยโอริกซ ลีสซิ่ง 02-792-4500 https://www.orix.co.th/
บริษัท เบอร์ติดต่อ Website Line ID Facebook Email

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เติม

1

สินเชื่อใหม่ (Soft Loan) วงเงิน 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปี ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทและเป็นลูกหนี้ดี สามารถขอสินเชื่อใหม่ในวงเงินไม่เกิน 20%ของยอดหนี้คงค้าง
จ่ายดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปีฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท
ระยะเวลาการยื่นคำขอตั้งแต่ 23 เม.ย. 63 - 22 ต.ค. 63


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน สำหรับลูกค้าธุรกิจ

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามพระราชกำหนด “การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

ลด + ขยาย + เติม

1

โครงการ DR-Biz การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง
(ลดการผ่อนชำระ, ยืดระยะเวลา ผ่อนชำระหนี้, เสริมสภาพคล่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย :เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50 - 500 ล้านบาท
ไม่เป็นหนี้เสีย ณ 1 ม.ค. 63 หรือเป็นหนี้เสียกับธนาคารบางแห่ง ตั้งแต่ 1 ม.ค.62
แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงครามการค้า และภัยธรรมชาติ โดยยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้
- ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่มีข้อมูล

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พัก

1

พักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่วางไว้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน ก่อน 1 มี.ค. 64,
ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 และมีความประสงค์โอนทรัพย์สินนั้น เพื่อชำระหนี้เงินกู้

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีศักยภาพให้สามารถลดภาระทางการเงินชั่วคราวในช่วงที่รอให้ธุรกิจฟื้นตัวโดยไม่เสียธุรกิจไป ด้วยวิธีการโอนทรัพย์ชําระหนี้และได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนในภายใน 3-5 ปี ในราคารับโอน บวกต้นทุนในการถือครองทรัพย์ (Carry Cost) 1 % ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าที่ลูกค้าชำระมาแล้ว


อ่านรายละเอียด

พัก + ขยาย

1

มาตรการพักชำระเงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) สำหรับลูกค้าธุรกิจสินเชื่อขนาดกลางขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารกรุงไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง การระบาดของโควิด-19 ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
มาตรการช่วยเหลือ :
1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ให้พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance) : ขยายระยะเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ครบกำหนด) โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ รวมถึงให้ขยายระยะเวลาของธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องออกไปได้ด้วย เช่น การส่งมอบเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
หมายเหตุ :
- ลูกค้า 1 รายสามารถเลือกใช้มาตรการข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อรวมกันได้
- ยกเว้นค่าบริการในการจัดเตรียมเงินกู้ การจัดทำนิติกรรมสัญญา (Management Fee) และค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลาการใช้เงินกู้ (Extension Fee)


อ่านรายละเอียด

เติม

1

สินเชื่อฟื้นฟู ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มาตรการใหม่!

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 30% ของวงเงิน ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท (นับรวมกับวงเงิน Soft Loan เดิมที่เคยได้รับตาม พ.ร.ก.)

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ณ 28 ก.พ. 64
มาตรการช่วยเหลือ : ขอกู้ได้ ≤ 20 ล้านบาท นับรวมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่ง

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ≤2% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5%) และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
- ระยะเวลากู้ยืม 5-10 ปี
- ค้ำประกัน โดย บสย. 10 ปี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันเฉลี่ย 1.75% ต่อปี รัฐออกค่าธรรมเนียมแทนตลอดสัญญาไม่เกิน 3.5%


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทั้งกลุ่ม ไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
มาตรการช่วยเหลือ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 


อ่านรายละเอียด

ธนาคารออมสิน

เติม

1

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิสซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
วงเงิน : สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000 ล้านบาท
ระยะเวลา : ยื่นขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


อ่านรายละเอียด