มาตรการด้านการเงิน

เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขยาย

1

ธ.ก.ส. สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)
- วงเงิน สินเชื่อรวม จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท
- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
- ระยะเวลาการขอกู้โครงการ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)


อ่านรายละเอียด

2

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ปกติ (Non-NPLs)

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR*
(* ตามประกาศธนาคาร)
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

3

ขยายต้นเงินเดิม และขยายดอกเบี้ยเดิม
สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้ค้างชำระ (NPLs)

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทเกษตรกร/บุคคล
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก
 - ขยายต้นเงินเดิมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR
 - คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่จากต้นเงิน ในอัตรา มากกว่าหรือเท่ากับ MRR-1% ต่อปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู (Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินกู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

ประเภทประกอบการ /สถาบัน
 - ขยายการชำระต้นเงินเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี ปลอดต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปีแรก คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR* (* ตามประกาศธนาคาร)
 - ขยายการชำระดอกเบี้ยเดิมสูงสุด ไม่เกิน 20 ปี
 - สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟู ((Working Capital) โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณาเงินให้กู้ตามศักยภาพของเกษตรกร เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด

หมายเหตุ MRR = 6.500 และ MLR= 4.875


อ่านรายละเอียด

พัก

1

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้
(โครงการพักทรัพย์ พักหนี้)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีศักยภาพและยังดำเนินธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบรุนแรง และจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน โดยการตีโอน ทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อเป็นการลดภาระหรือหยุดการชำระหนี้
- เพื่อให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมีสิทธิซื้อคืน ทรัพย์สินนั้น ตามราคาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้ ถูกกดราคาขายทรัพย์สิน (fire sale)
- วงเงินการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ จำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ระยะเวลาซื้อ กำหนดระยะเวลาในการซื้อคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

2

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ทั้งระบบ

ยังมีวงเงินคงเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลูกหนี้ที่มีกำหนดชำระตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
- พักชำระต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
- ยกเว้นเงินกู้โครงการนโยบายรัฐ ที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : Call Center 0-2555-0555


อ่านรายละเอียด

3

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ
โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ย ไม่เป็นสัญญาที่ได้รับสิทธิเข้าโครงการพักชำระหนี้ทั้งระบบที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการอยู่
รวมถึงไม่เป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น


อ่านรายละเอียด

4

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน
(สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระรายเดือน)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) โดยอัตโนมัติ
สำหรับลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร บุคคล
ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์


อ่านรายละเอียด

5

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและลูกค้ารายคน โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร และบุคคล ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้


อ่านรายละเอียด

6

มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน
(Loan Payment Holiday สำหรับ SMEs เกษตร)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชะลอการชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.- ต.ค.63
โดยอัตโนมัติสำหรับลูกหนี้ผู้ประกอบการที่ใช้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ SMEs
เพิ่มเติม : ในกรณีมีการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหว่างมาตรการ ธ.ก.ส.จะคืนดอกเบี้ย จำนวนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ได้รับชำระ (Cash Back)


อ่านรายละเอียด

7

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม
โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ได้แก่
ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) สหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร ที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส.
ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้


อ่านรายละเอียด

8

โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกค้าที่กู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
โดยขยายเวลาชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่พักชำระดอกเบี้ยเงินกู้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.
เป็นการผ่อนคลายและแบ่งเบาภาระหนี้ที่มีอยู่ ลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
ให้พักชำระต้นเงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่พักชำระดอกเบี้ย


อ่านรายละเอียด

ลด

1

โครงการชำระดีมีคืน/ โครงการลดภาระหนี้

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID – 19
เพื่อจูงใจให้ลูกค้าที่ยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ ได้ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพบปะเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับลูกค้าเป็นลูกค้าที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้แก่ ลูกค้าเกษตรกร และบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ยกเว้น ลูกค้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และองค์กร
กรอบวงเงินงบประมาณคืนดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จนถึงวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2564
เว้นแต่กรณีวงเงินงบประมาณหมดลงก่อนวันสิ้นสุดโครงการ ให้สามารถยุติโครงการได้


อ่านรายละเอียด

เติม

1

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื้นฟู)

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
- เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ภาวะที่การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- วงเงินสินเชื่อตามมาตรการจำนวน 5,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อตามมาตรการจะหมดลง
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1-2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี และปีที่ 3-5คิดอัตราดอกเบี้ย MLR , MRR** ตามประเภทลูกค้า (** ตามประกาศธนาคาร)


อ่านรายละเอียด

2

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- วงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายให้กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

3

สินเชื่อนวัตกรรมดี มีทุน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือขยายธุรกิจเพิ่มเติม

- วงเงินสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท
- ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2567
- วงเงินกู้ขั้นสูงของผู้ขอกู้แต่ละรายเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ย กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
   กรณีขอกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 - 5 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR


อ่านรายละเอียด

4

สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4 ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการ/สถาบัน

ยังมีวงเงินคงเหลือ
มาตรการใหม่ !

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสภาพคล่องชั่วคราวแก่ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี


อ่านรายละเอียด

5

สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ที่เป็นการผลิตระยะสั้นสำหรับฤดูการผลิตปี 2563/2564 เช่น ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ารับจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ต่อราย
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
กรณีให้กำหนดชำระหนี้คืนเสร็จเกินกว่า 12 เดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ ตามชั้นลูกค้า


อ่านรายละเอียด

6

โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท (สำหรับเกษตรกรรายย่อย)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวแก่เกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
- เพื่อป้องกันการพึ่งพาสินเชื่อหนี้นอกระบบหรือสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบในอัตราที่เหมาะสมได้
- เพื่อเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

การกำหนดวงเงินกู้สูงสุด วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
ทั้งนี้ ให้ปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรก นับแต่วันกู้


อ่านรายละเอียด

7

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โคกหนองนาโมเดล เกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ วนเกษตร เกษตรเชิงท่องเที่ยว เกษตรธรรมชาติ เป็นต้น
เพื่อการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ เช่น รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย หรือซื้อขายแบบออนไลน์ เป็นต้น
อาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มาก เช่น ขายอาหารตามสั่ง ขายของรถเข็น ทำขนมขาย ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย/ตัดผม ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ นวดแผนโบราณ เป็นต้น

วงเงิน (Loan to value) สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาการผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 12 เดือน เว้นแต่มีเหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1 - 3 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี
- เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (*MRR ตามประกาศ ธ.ก.ส. )


อ่านรายละเอียด

8

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs วงเงิน 45,000 ล้านบาท (Soft Loan)
ระยะที่ 2 (สำหรับ SMEs เกษตร)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
- วงเงินต่อรายไม่เกิน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ที่เป็นสัญญาเงินกู้ SMEs ณ 31 ธันวาคม 2562
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ไม่เกิน 2 ปี โดยรัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ช่วง 6 เดือนแรก สำหรับลูกค้า SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และเป็น non NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคำนิยาม SMEs เป็นไปตามคำนิยามของแต่ละสถาบันการเงิน


อ่านรายละเอียด

9

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) (สสผ.)

สิ้นสุดโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและเป็นค่าลงทุน
- วงเงินให้สินเชื่อรวมตามโครงการ 1,000 ล้านบาท
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3-5 อัตรา MLR , MRR**
ตามประเภทลูกค้า (** ตามประกาศธนาคาร)


อ่านรายละเอียด
1593
0 2555 0555
https://www.baac.or.th