highlight highlight

เกี่ยวกับสมาคม

เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน

เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมา

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เกิดจากความร่วมมือของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยเป็นการยกระดับจากเดิมที่เป็นเพียงสภาสถาบันการเงินของรัฐที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย และส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยมีภาพตรานกกวายุภักษ์อยู่ในเครื่องหมายของสมาคมแทนความเป็นสถาบันการเงินของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีความมั่นคง

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับจัดตั้งบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงเหลือสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

01

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก

02

ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล

สนับสนุน และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาชิก

03

สร้างความพร้อมและความร่วมมือ

มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อม และความร่วมมือระหว่างสมาชิก ทางด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน

04

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานของพนักงานสถาบันการเงินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย

05

สร้างความสามัคคี

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

06

แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน

สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

07

พัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ร่วมกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรระหว่างสมาชิก

08

เสนอความเห็นด้านเศรษฐกิจ

เสนอความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นในด้านการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจต่อหน่วยราชการและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

09

ทํากิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ทำกิจการใด ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็น สมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

01

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก

02

ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล

สนับสนุน และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาชิก

03

สร้างความพร้อมและความร่วมมือ

มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อม และความร่วมมือระหว่างสมาชิก ทางด้านการเงินการธนาคารด้วยกัน

04

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานของพนักงานสถาบันการเงินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย

05

สร้างความสามัคคี

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

06

แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน

สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลง เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

07

พัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ร่วมกัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรระหว่างสมาชิก

08

เสนอความเห็นด้านเศรษฐกิจ

เสนอความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นในด้านการเงิน การธนาคาร การคลัง และเศรษฐกิจต่อหน่วยราชการและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

09

ทํากิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ทำกิจการใด ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือมีความจำเป็น สมควร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

ประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย ศิริไล

ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รองประธานกรรมการ

นายกมลภพ วีระพละ

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองประธานกรรมการ

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

กรรมการ

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

เลขาธิการ

นโยบาย และข้อบังคับ

ข้อบังคับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (ฉบับรวม)

ดาวน์โหลด

5.76M

ข้อบังคับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (ฉบับเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด

5.76M

ข้อบังคับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ดาวน์โหลด

5.76M