ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมาคม

5 พฤษภาคม 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดประชุมครั้งที่ 3/2565

ข่าวสมาคม

27 เมษายน 2565

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ

คลิปสัมมนา

7 มีนาคม 2565

สถาบันการเงินของรัฐ พร้อมช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19