ติดต่อเรา

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องศรีวิลัย) 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

0 2270 1019, 0 2270 1005

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลหากต้องการสอบถามเรื่องที่เกียวข้องกับสมาคมและสถาบันการเงินของรัฐที่เป็นสมาชิก

{{errorMsg.category_id}}
{{errorMsg.firstname}}
{{errorMsg.lastname}}
{{errorMsg.phone}} {{errorMsg.phoneNotValid}}
{{errorMsg.email}} {{errorMsg.emailNotValid}}
{{errorMsg.massage}}
{{errorMsg.consent}}

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เบอร์ 0 2270 1019, 0 2270 1005 หรือ ติดต่อเรา

กรณีที่มีปัญหาข้อมูลเครดิตและต้องการขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น ปัจจุบันสถานะบัญชีต้องปกติไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรืออยู่ระหว่างประนอมหนี้ แนะนำให้ผู้กู้ไปตรวจสอบเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ก่อน จากนั้นนำเอกสารดังกล่าวพร้อมเอกสารการปิดบัญชีเข้าไปปรึกษา กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารต่อไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับธนาคาร ต้องทำอย่างไร?

หากลูกค้ายังไม่เคยเป็นลูกค้าผู้กู้ของธนาคารมาก่อน สามารถยื่นวัตถุประสงค์การขอกู้ให้พนักงานสินเชื่อพิจารณาได้ โดยจะมีการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การกู้, คุณสมบัติของผู้กู้, การค้ำประกัน, ความสามารถในการชำระหนี้ และปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม หากลูกค้าสนใจสามารถเตรียมเอกสาร และติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้ที่สาขาตามถิ่นที่อยู่หรือแหล่งทำกิน เอกสารเบื้องต้นในการติดต่อ ดังนี้
 • - บัตรประจำตัวประชาชน
 • - ทะเบียนบ้าน
 • - เอกสารการสมรสหรือหย่า, เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • - เอกสารแสดงรายได้ (ถ้ามี) เช่น รายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือน เอกสารรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • - เอกสารของหลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี แต่อาจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้สำหรับรับเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ หรือในกรณีที่อยากใช้พร้อมเพย์กับหลายบัญชี ก็สามารถเลือกผูกเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีที่ 1 และผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได้แต่ต้องระวังหมายเลขเดียวกันผูกซ้ำเกินกว่า 1 บัญชีไม่ได้
 • - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้าว่าถูกต้องกับข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคารหรือไม่
 • - สอบถามว่าได้รับบัตรบาร์โค้ดหรือยัง ถ้ายังไม่ได้รับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกหนี้
 • - แจ้งภาระหนี้ค่างวด โดยดูจากใบแจ้งหนี้ในระบบ เพื่อให้ลูกหนี้ไปชำระโดยใช้ใบแจ้งหนี้ของเดือนก่อนได้
 • - หากลูกค้าสะดวกไปติดต่อสาขา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใบแจ้งหนี้ซึ่งสาขาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ได้เอง หรือไปชำระหนี้ที่สาขาได้เลย
 • - ติดต่อเจ้าหน้าที่
การที่ธนาคารจะอนุญาตให้ผู้ขอกู้ไถ่ถอนหลักประกันบางส่วนในโครงการนั้นสามารถกระทำได้ แต่หลักประกันที่ขอไถ่ถอนออกไปจะต้องไม่เป็นที่ตั้งของ สถานประกอบการ (เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงงาน โกดัง เป็นต้น) และใช้เป็นสถานประกอบการหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของลูกค้า หากเป็นการค้ำประกันภายใต้โครงการ RP ธนาคารสามารถให้การไถ่ถอนได้ตามหลักเกณฑ์ คือจะต้องรับชำระหนี้คืนไม่ต่ำกว่าราคาประเมินปัจจุบัน หากเป็นการค้ำประกันภายใต้โครงการปกติ หรือ MOU ธนาคารจะต้องขอความยินยอมจาก บสย. ก่อนดำเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ควรจะชำระหนี้คืนไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่คิดเป็นหลักประกัน ของหลักประกันที่ไถ่ถอน
 • - หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบ Prepaid ที่ลงทะเบียนด้วยชื่อของท่าน สามารถนำมาลงทะเบียนได้ โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • - ประชาชนสามารถตรวจเช็คว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับค่ายโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของตนเองหรือไม่ (ทั้ง Prepaid และ Postpaid) ก่อนการลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองโดยการ กด*179* เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก # และโทรออก โดยใช้ได้กับทุกค่ายมือถือตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้บริการลูกค้าทุกศาสนา